Gavevirksomhet

Gavevirksomheten spenner vidt, fra lokale dugnadsprosjekter til større landsomfattende prosjekter som går over flere år. Vårt mål er at Norge skal bli et tryggere samfunn og at flere får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Vi støtter prosjekter som ligger innenfor følgende fem innsatsområder

Vi støtter prosjekter som bidrar til at færrest mulig skades eller dør i ulykker. Eksempler på tiltak vi ser etter, er alle typer forebyggende aktiviteter for barn og ungdom, eksempelvis opplæring innen trafikksikkerhet. Videre støtter vi tiltak som styrker det frivillige beredskapsarbeidet, samt tiltak som styrker befolkningens førstehjelps- og livredningskompetanse.

 

Les mer her

Vi støtter prosjekter som skaper gode sosiale nettverk og møteplasser, og som bidrar til at flere mestrer utfordringer i hverdagen. Et eksempel er prosjekter som bidrar til å skape gode arenaer for læring og utvikling for grupper som mangler grunnleggende ferdigheter. Videre støtter vi prosjekter som bidrar til at flere fullfører videregående opplæring. Vi støtter også prosjekter som bidrar til rekruttering av ungdom til lederskap og frivillig innsats.

 

Les mer her

Vi støtter prosjekter som bidrar til å inkludere grupper som ikke deltar på lik linje med andre. Det samme gjelder prosjekter som bidrar til å bringe generasjoner sammen. Stiftelsen ser også etter prosjekter som styrker barn og ungdoms evne til å løse konflikter på fredelig vis og tiltak som hindrer vold og utrygghet.

 

Les mer her

Vi støtter prosjekter som bidrar til at flere er fysisk aktive. Eksempler er bygging og tilrettelegging av anlegg og områder for ulik fysisk aktivitet som idrett og friluftsliv samt aktivitetsutstyr. Målet er at disse tiltakene skal inkludere flest mulig, og da spesielt de som mangler et tilbud. Vi prioriterer prosjekter som foregår i nærmiljøet, som inkluderer nye grupper, er åpne og tilgjengelige og som inspirerer til nytenkning og samarbeid.

 

Les mer her

Vi støtter prosjekter som bidrar til at flere velger et sunt kosthold. Eksempler på prosjekter som kan få støtte er tiltak som bidrar til at spesielt barn og ungdom får gode kostholdsvaner gjennom kunnskapsformidling og opplæring. 

 

Les mer her

Hvem kan få støtte?

 • Vi støtter
   
 • Lag, foreninger og organisasjoner som er registrert i frivillighetsregisteret
 • Frivilligsentraler
 • Interkommunale friluftsråd
 • Offentlige virksomheter kan søke om midler dersom de inngår i et spleiselag med frivillige organisasjoner dersom den sistnevnte står som mottakere av støtten
 • Vi støtter ikke
   
 • Prosjekter som er ferdigstilt før søknadsfristen
 • Bestillinger og kostnader til innkjøp eller aktiviteter som er påløpt og datert før tildelingsbrev fra Gjensidigestiftelsen er mottatt
 • Utgifter til ordinær drift av organisasjoner (f.eks strømutgifter, renhold og løpende vedlikehold, faste personalkostnader, forsikringer, renteutgifter, avdrag på lån, husleie eller lignende)
 • Næringsvirksomhet og lovpålagte offentlige oppgaver (NB: Frivillige organisasjoner kan ikke overføre gavemidler til næringsorganisasjoner og offentlige virksomheter som skal utføre prosjektet de har fått midler til)
 • Sponsorater
 • Religiøse formål, det vil si forkynnende virksomhet
 • Parti- og interessepolitiske formål
 • Forskning og ulike typer evalueringer
 • Dokumentasjonsmateriell, eksempelvis bygdebøker, årbøker, jubileumsbøker med mere
 • Markedsmateriell som ikke inngår i et prosjekt
 • Lovpålakte offentlige oppgaver
 • Prosjekter som gjennomføres i utlandet

Formelle krav til søknaden

De viktigste kravene til søknaden er at det er utarbeidet et tydelig mål for prosjektet. Tiltaket må også være i tråd med Gjensidigestiftelsen innsatsområder og gavepolitikk.
 • Det skal foreligge et detaljert prosjektbudsjett med oversikt over inntekter og utgifter. Frivillig timeinnsats kan ikke omregnes til kroner og tas med som en inntektspost i budsjettet.
 • Søknaden skal også inneholde en beskrivelse av hvordan inntekter skal skaffes (finansieringsplan).
 • Søkes det samlet sett om midler til utstyr og produkter over 300 000 kroner, skal tilbud fra leverandører være vedlagt.
 • All påkrevd dokumentasjon skal være vedlagt for at søknaden kan behandles.
 • Det er videre et krav om at det er flere ansvarlige personer i prosjektet, bl.a. organisasjonens styreleder.
 • Midler blir utbetalt når fullfinansiering av prosjektet kan dokumenteres og prosjektet har startet opp og kostnader påløper.
 • Hvis stiftelsen bidrar med delfinansiering, må andre finansieringskilder kunne dokumenteres innen 15. september året etter tildelingen. Tilsagnsbrev eller bankutskrift er tilstrekkelig som dokumentasjon. Dersom dette ikke lar seg gjøre, trekkes tilsagnet tilbake.
 • Det er en styrke for prosjektene hvis organisasjonene bidrar med egenandeler i finansieringen av prosjektet. Frivillig innsats teller også positivt.

Byggeprosjekter

Her er viktig informasjon til de som ønsker støtte til et byggeprosjekt.

Gjensidigestiftelsen gir midler til byggeprosjekter, først og fremst til nye, mindre bygg, og mindre anlegg og områder for aktivitet, idrett og friluftsliv (nærmiljøanlegg). Dette er for eksempel ballbaner, turstier, skateanlegg, sykkelbaner, skibakker, gapahuker, hytter, klubbhus og lignende. 

Gjensidigestiftelsen gir inntil 50 prosent av totale kostnader i støtte. 

Søknader om friluftstiltak

Støtter Gjensidigestiftelsen anlegg av nye turruter (turveier, turløyper, turstier mv)?

Ja. Gjensidigestiftelsen kan innvilge midler til dette formålet. Benytt søknadskjema for bygg og anlegg.

Kommunen / fylkeskommunen kan også innvilge spillemidler til denne type anlegg. Søknadsskjema finnes normalt på kommunenes hjemmeside.

Kan Gjensidigestiftelsen gi støtte til merking, skilting og info-tiltak knyttet til eksisterende turruter?

Ja. Gjensidigestiftelsen kan innvilge midler til dette formålet. Benytt søknadskjema for bygg og anlegg.

Kommunen / fylkeskommunen kan også innvilge spillemidler til dette formålet. Dette er en ny ordningen fra 2018 etter at Turskiltprosjektet gjennomførte siste tildeling i 2017.

Kan Gjensidigestiftelsen gi støtte til bygging av enkle overnattingshytter, gapahuker og padlehuker?

Ja. Gjensidigestiftelsen kan støtte slike tiltak både i lavlandet, ved kysten og i fjellet. Benytt søknadsskjema for bygg og anlegg.

Kommunen / fylkeskommunen kan også innvilge spillemidler til slike anlegg. Dette er en ny ordning fra 2018 – gjaldt tidligere kun i fjellet.

Støtter Gjensidigestiftelsen anlegg for egenorganisert aktivitet innen friluftsliv?

Ja. Gjensidigestiftelsen kan innvilge midler til slike formålet. Benytt søknadsskjema for bygg og anlegg.

Kommunen kan søke statlige spillemidler om anlegg for egenorganiserte aktiviteter – ny ordning fra 2017. Ta kontakt med kommunens kontor for idrett og friluftsliv.

For søkere

Slik fyller du ut søknadsskjemaet

Gjensidigestiftelsen tar kun i mot elektroniske søknader, og søker MÅ være registrert i frivillighetsregisteret. Vær oppmerksom på at det  er to ulike søknadskjemaer. Det ene skjemaet er for prosjekter knyttet til bygg og anlegg, og det andre er for øvrige tiltak. Søknadsfristen er 15. september for begge. Se mer informasjon under fanene "Søknadsprosessen" og "Spørsmål og svar".  Vi anbefaler at du leser kriteriene for tildelinger før du starter søknadsprosessen. Kriteriene kan du laste de ned her.

For at søknaden din skal bli så god som mulig ber vi deg ha tenkt gjennom følgende punkter før du starter selve utfyllingen: 

 • Har et tydelig mål (dette blir du bedt om å beskrive i søknadsskjemaet)
 • Har en klar og realistisk fremdriftsplan
 • Har satt deg godt inn i Gjensidigestiftelsens gavepolitikk, og lest igjennom kriteriene
 • Har et detaljert og fullstendig budsjett (dette skal lastes opp i søknadskjemaet)
 • Har mottatt alle nødvendige godkjenninger og tillatelser (dokumentasjon skal lastes opp i søknadskjemaet)
 

1: Bekreftelse på søknad

Fra du har sendt inn søknaden din til du får en automatisk bekreftelse på at søknaden er mottatt går det bare noen få minutter. I svaret er et saksnummer som du benytter dersom du skal sende noen vedlegg til søknaden din, eller ved henvendelser til oss.
 

2: Svar på søknader

Alle som søker om støtte innen 15.september, får svar om søknaden er innvilget eller ikke innen utgangen av desember.
 

3: Utvelgelsesprosessen

Alle søknader kvalitetssikres av administrasjonen før de sendes til de lokale gaveutvalgene i fylkene. Disse prioriterer hvilke prosjekter som skal få støtte, og lager en innstilling som går til styret for endelig behandling. Nasjonale søknader behandles av administrasjonen og vedtas av styret i Gjensidigestiftelsen. 
 

4: Tilbakemelding

I løpet av desember vil alle som har sendt inn en søknad få svar fra oss.
 

5: Utbetaling

Ubetaling av midler vil skje etter at vilkårene er akseptert, prosjektet har startet opp og etter at kostnader til prosjektet har startet å påløpe (dette må dokumenteres). 
 

6: Oppfølging

Får du innvilget støtte til ditt prosjekt, starter en oppfølgingsprosess for å sikre at prosjektet gjennomføres. Du vil da ha en tett dialog med oss gjennom "din side" på www.ildsjelsenteret.no.

Hvordan søke?

Søknaden registreres på elektronisk søknadsskjema. Søknader som sendes inn på andre måter behandles ikke. Du får en automatisk bekreftelse på at søknaden din er mottatt. I bekreftelsen får du et saksnummer som skal benyttes i kontakten med stiftelsen. Spørsmål om søknadsprosessen kan rettes til gaveavdelingen. Kontaktinformasjon finner du her

Når er søknadsfristen?

Søknadsfristen er 15. september.

Når får jeg svar?

 • Søkere får svar på søknaden i midten av desember det samme året som man har søkt.

Hvordan blir pengene utbetalt?

Midlene utbetales når prosjekteier har signert og returnert avtale samt oppstartsbekreftelse. I større prosjekter utbetales midlene i flere rater. Dersom prosjektet fullfinansieres av Gjensidigestiftelsen, plikter mottaker å varsle oss om prosjektet har mottatt samme sum fra andre givere. Gjensidigestiftelsen vil da i samråd med mottaker vurdere å trekke tilbake tilsagnet eller redusere summen. Midlene utbetales etter at kostnader påløper. 

Hva må søknaden inneholde?

 • De viktigste kravene til søknaden er at det er utarbeidet et tydelig mål for prosjektet, at det foreligger et budsjett, at det er flere ansvarlige personer i prosjektet og at påkrevd dokumentasjon er vedlagt. Det gjelder spesielt for byggeprosjekter som må ha godkjente reguleringsplaner, byggetillatelser, grunneiertillatelser, tillatelser fra kommunen m.m.
 • Når stiftelsen bidrar med toppfinansiering av prosjekter, må alle andre finansieringskilder dokumenteres med vedlegg i søknaden. Hvis stiftelsen bidrar med delfinansiering, må andre finansieringskilder være på plass innen 15. september året etter. Dersom dette ikke lar seg gjøre, trekkes tilsagnet tilbake. Midler blir ikke utbetalt før fullfinansiering kan dokumenteres og prosjektet har startet opp.
 • Mer detaljerte opplysninger om krav til søknaden fremkommer i søknadsskjemaet.

Når må prosjektet igangsettes?

Prosjektet må gjennomføre prosjektet slik som beskrevet i søknad og fremdriftsplan. Hovedregelen er at prosjektet må være igangsatt i løpet av året etter tilsagn er gitt. Dersom det er endringer i forbindelse med oppstart av prosjektet, prosjektperiode, budsjett eller omdisponering av midler, må mottaker fremlegge en skriftlig søknad. Dersom prosjektet ikke er startet opp, eller søknad om endringer ikke er mottatt og godkjent av stiftelsen, blir tilsagnet eller støtten trukket tilbake. Ubenyttede midler kreves tilbakebetalt til stiftelsen.

Hva kan du søke om?

Informasjon om hva du kan søke om finner du under våre fem innsatsområder.

Tildelinger

Følgende prosjekter fikk støtte i 2015

Det store brannløftet 

Beløp:  350 000 000 kroner

Idrettsaktivitet på mottak

Søker: Norges Idrettsforbund
Beløp: 1 660 000 kroner

En god nabo

Søker: Redd Barna
Eksakt beløp: 1 850 000 kroner

Arbeid for enslig mindreårige flyktninger

Søker: Røde kors
Beløp: 5 000 000 kroner

Aktivitetstiltak for unge flyktninger

Søker: Norsk Folkehjelp
Beløp: 1 490 000 kroner

Læringssenteret på Tveten Gård

Søker: Opprop Tveten
Beløp: 6 000 000 kroner

Gjensidigestiftelsens Håndballskole

Søker: Norges håndballforbund
Beløp: 3 010 000 kroner

Stine Sofie Senteret

Søker: Stine Sofies Stiftelse
Beløp: 10 000 000 kroner

Pårørende med minoritetsbakgrunn i møte med kriminalomsorgen

Søker: For Fangers Pårørende
Beløp: 375 000 kroner

Vektorprogrammet

Søker: NTNUs studentorganisasjon
Beløp: 100 000 kroner

BUA

Søker: BUA
Beløp: 2 770 000 kroner

Aktiv hverdag for barn på krisesenter

Søker: Redd Barna
Beløp: 1 555 000 kroner

Tahirlekene. Skoleprosjekt for barn i alderen 12-14 år.

Søker: Tahirlekene
Eksakt beløp: 790 000 kroner

Forebyggende ungdomsulykker

Søker: Trafikksikkerhetsgruppen Team Martin/Vidar
Eksakt beløp: 1 764 600 kroner

Pro bono-støtte til Prospera

Søker: Prospera
Eksakt beløp: 500 000 kroner

Sammen på sykkel

Søker: Sammen på sykkel
Beløp: 5 937 371 kroner

Nasjonal portal for rekruttering til frivillighet

Søker: Frivillighet Norge
Beløp: 800 000 kroner

Henry - førstehjelpskurs for barnehagebarn

Søker: Røde Kors
Beløp: 800 000 kroner

Bygda i bevegelse

Søker: Norges bygdekvinnelag
Beløp: 3 500 000 kroner

Nasjonal dugnad mot fatttigdom og utenforskap

Søker: Norges KFUM-KFUK
Beløp: 6 500 000 kroner

Møteplassen

Søker: Norges idrettsforbund
Beløp: 800 000 kroner

Seiling for alle

Søker: Norges seilforbund
Beløp: 4 000 000 kroner