2018
Fra 2007 og frem til i dag har vi delt ut 2,2 milliarder kroner til rundt 6500 prosjekter

Gjensidigestiftelsen er Norges største finansstiftelse

Gjensidigestiftelsen ivaretar to ulike roller: den ene rollen handler om å bidra til å skape et tryggere, sunnere og mer aktivt samfunn gjennom å gi økonomiske bidrag til ulike samfunnsnyttige formål. Den andre utøves i egenskap av å være en betydelig finansiell aktør som største eier i Gjensidige Forsikring.

Det ideelle formålet handler om at stiftelsen gjennom gaveutdelinger skal fremme trygghet og helse i Norge. Dette gjør vi gjennom å støtte initiativ og prosjekter drevet av frivillige organisasjoner og ildsjeler, og dels gjennom flerårige prosjekter som Turskiltprosjektet og Det store brannløftet.

Gjensidigestiftelsen har et svært langsiktig perspektiv på sitt eierskap i Gjensidige og er opptatt av høy verdiskaping over tid. Gjensidigestiftelsen bidrar til eiermessig stabilitet og forutsigbarhet og utøver sitt eierskap gjennom representasjon i selskapets styrende organer og med respekt for aksjonærfellesskapet.   I tillegg videreformidler stiftelsen sitt aksjeutbytte fra Gjensidige til selskapets skadeforsikringskunder.

2018
Fra 2007 og frem til i dag har vi delt ut 2,2 milliarder kroner til rundt 6500 prosjekter
OPPLAND 1816
Gjensidiges historie går helt tilbake til 1816 da Lands Brannkasse ble startet i Oppland

Det begynte med brannkasser

Tidlig på 1800-tallet ble de første brannkassene etablert som forsikringsordning i Norge og allerede i 1858 begynte brannkassene å gi deler av overskuddet til forebyggende tiltak i lokalsamfunnet.

Antall brannkasser vokste kraftig frem mot 1900-tallet, og i 1920 var det totalt 260 brannkasser fordelt over hele Norge. Brannkassene dekket det meste av Norge, med unntak av Nord-Norge, Oslo og Vestfold. I Nord-Norge fantes bare Trondenes Brandassuranceforening i Harstad og Bindal Branntrygdelag i Nordland, i Vestfold bare Horten Brannkasse og Andebu Brannkasse. Fra 1920 til 1950 var antallet brannkasser ganske stabilt. Toppunktet ble nådd i 1950 hvor det totalt var 275 brannkasser fordelt rundt i landet. På slutten av 1950-tallet begynte mange av brannkassene å fusjonere med hverandre og Gjensidige. I 1960 var antallet brannkasser redusert til 260, i 1970 var det blitt 134, og i 1980 var antallet kommet ned i 104. Nå er det igjen 19 brannkasser som har samarbeidsavtale med Gjensidige.

KRISTIANIA 1922
Den første forsikringsforeningen stiftet under navnet Samtrygd Norsk Gjensidig Forsikringsforening

Gjensidigenavnet blir født

17. oktober 1922 ble den konstituerende generalforsamling i Samtrygd Norsk Gjensidig Forsikringsforening avholdt.

Selskapet ble etablert etter initiativ fra Norges kredittforening for land- og skogbruk (Landkreditt) i samarbeid med Norges Bondelag for å skaffe en hensiktsmessig forsikring for bøndene, og for å dekke gjenforsikringsbehovet for brannkassene. Samtrygd drev gjenforsikring for brannkassene og tegnet også direkte brannforsikringer i de første årene. I 1958 fikk Samtrygd konsesjon i alle skadeforsikringsbransjer og la derved grunnlaget for en rask vekst. Norges Bondelag medvirket også ved konsesjonsutvidelsen, og i femtiårene bidro Bondelaget sterkt til utvikling av de første kombinerte forsikringene, som Traktor- og Landbruksforsikring.

KRISTIANIA 1922
Den første forsikringsforeningen stiftet under navnet Samtrygd Norsk Gjensidig Forsikringsforening
OSLO 1974
Samtrygd inngår samarbeidsavtale med Gjensidige Liv og endrer navn til Gjensidige Norsk Skadeforsikring

Gjensidige vokser

Selv om selskapet har skiftet navn en rekke ganger de siste 40 årene, har Gjensidige alltid vær en del av navnet. Siden 1960-tallet har Gjensidige (Samtrygd) innfusjonert flere selskaper, blant annet husdyrforsikringsselskapene Tyr og Odin i 1964, Norsk Bilforsikring Gjensidig (NBG) i 1974 og Forenede Skade 1992/ 1993.

Samtrygd drev gjenforsikring for brannkassene og tegnet også direkte brannforsikringer i de første årene. I 1958 fikk Samtrygd konsesjon i alle skadeforsikringsbransjer og la derved grunnlaget for en rask vekst. Norges Bondelag medvirket også ved konsesjonsutvidelsen, og i femtiårene bidro Bondelaget sterkt til utvikling av de første kombinerte forsikringene, som Traktor- og Landbruksforsikring.

OSLO 2007
Gjensidiges generalforsamling vedtar å etablere Gjensidigestiftelsen

Gjensidigestiftelsen etableres

Generalforsamlingen i Gjensidige besluttet i 2006 å etablere en modell for kollektiv overskuddsdeling og endret vedtektene overensstemmende med dette. I 2007 ble Gjensidigefondet etablert med retningslinjer for gaveutdelinger.

Prosessen rundt gavetildelinger startet våren 2007.Før første gavetildeling var gjennomført, vedtok Gjensidiges generalforsamling å etablere en alminnelig stiftelse, Gjensidigestiftelsen, og å utstede egenkapitalbevis. Stiftelsen fikk tildelt egenkapitalbevis som tilsvarte 25 prosent av daværende verdi på Gjensidige. Forutsetningene var at stiftelsen skulle selge egenkapitalbevisene i forbindelse med børsnoteringen, men pga. markedsutviklingen ble dette ikke aktuelt. Midlene i Gjensidigefondet ble overført til stiftelsen, og fondet ble avviklet. Stiftelsen fortsatte den aktivitet som Gjensidigefondet hadde påbegynt. Med virkning fra 28. juni 2010 ble Gjensidige Forsikring BA omdannet til allmennaksjeselskap for å legge til rette for vekst og utvikling i selskapet. Det ble fattet enstemmig vedtak i selskapets generalforsamling om å opprette en finansstiftelse som skulle eie alle aksjene i det nye selskapet. Styret i Gjensidigestiftelsen vedtok samtidig å omdanne stiftelsen til en finansstiftelse. Stiftelsens egenkapitalbevis ble byttet ut med aksjer, og stiftelsen fikk tilført resten av aksjene i Gjensidige. Stiftelsen er majoritetseier i Gjensidige og har en stor kapitalbase etter nedsalget av aksjer i forbindelse med børsnoteringen av Gjensidige Forsikring ASA i desember 2010.

OSLO 2007
Gjensidiges generalforsamling vedtar å etablere Gjensidigestiftelsen