Bærekraftige investeringer

Stiftelsens ESG-arbeid har et tredelt formål:

  • Sørge for at investeringene er i tråd med stiftelsens formål og etiske standard
  • Sikre bedre avkastning over tid
  • Bidra til at andre investorer investerer bærekraftig

Kriterier

Gjensidigestiftelsens investeringer skal følge internasjonalt anerkjente kriterier for ansvarlige investeringer innenfor følgende områder:

  • Menneskerettigheter
  • Arbeidsliv
  • Miljø
  • Korrupsjon
  • Våpen
  • Andre særlig grove brudd på grunnleggende etiske normer

I tillegg er vi som en stiftelse for blant annet helse, spesielt opptatt av de helse- og samfunnsproblemene som er forbundet med tobakk. Forvaltere med investeringer i tobakkselskaper blir fulgt spesielt tett opp.

ESG-prosessen

Vi arbeider kontinuerlig og metodisk med analyse av porteføljen og oppfølging av forvaltere.  Stiftelsen er primært investert i fond og vi arbeider gjennom våre forvaltere for å sørge for at kriteriene blir integrert i forvaltningen.

 

screening.PNG

Påvirkning

Gjensidigestiftelsen er en investor av betydelig størrelse og med reel påvirkningskraft. Vi søker å bruke denne posisjonen til å flytte selskapene vi er investert i, våre forvaltere og andre investorer i en bærekraftig retning. For at muligheten til å påvirke skal være reel må det ligge en trussel om utelukkelse i bunn.

Utelukkelse av selskaper eller forvaltere er ikke et mål i seg selv, men det kan være et virkemiddel overfor selskaper som for eksempel bryter med menneskerettigheter eller forårsaker alvorlige miljø-ødeleggelser. Dialog kan være mer ressurskrevende enn utelukkelse, men vi mener også at det er den eneste måten man kan endre forvalters holdning og investeringer. Kun der det ikke er vilje til å lytte eller bevege seg i vår retning går vi til skrittet og utelukker en forvalter.

Samarbeid

Analyse og oppfølging av ESG på en stor portefølje er svært krevende og siden stiftelsen har begrenset med ressurser til dette internt har vi inngått et samarbeid med MSCI ESG Research i London som hjelper oss med gjennomføringen og analysekapasitet.

Gjensidigestiftelsen har siden 2013 vært medlem av og bidragsyter til Norsif - Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer.