Kapitalforvaltningens risikoprofil

Risikoprofil

Risikostyringen i stiftelsen innebærer å beregne, vurdere og redusere sannsynligheten for ikke å oppnå finansielle målsetninger gjennom å balansere risiko og avkastning.

Styret fastsetter stiftelsens risikoprofil gjennom kapitalforvaltningsstrategien, og sammensetning av den strategiske investeringsporteføljen utrykker stiftelsens risikoprofil. For å oppnå høyest mulig risikojustert avkastning er porteføljen diversifisert på flere aktivaklasser, og er derfor eksponert mot flere typer markedsrisiko.

Faktorer som påvirker risikoen er volatiliteten i aksjer, valutakurser og markedsrenter. Kapitalforvaltningsavdelingen overvåker eksponeringene og risikoen i porteføljen for å ivareta stiftelsens finansielle eiendeler og mål.

Selv om investeringsporteføljen primært forvaltes av eksterne forvaltere og rådgivere, overvåker kapitalforvaltningsavdelingen i stiftelsen risikoen på den samlede porteføljen. Alle plasseringer holdes i et felles system og det benyttes ulike risikomodeller for å rapportere og styre risiko.

Strategisk portefølje:

 

risikoprofil_ny2.png