Dette støtter vi

Vi støtter prosjekter innenfor fem temaer

Sikkerhet

Vi støtter prosjekter som bidrar til at færrest mulig skades eller dør i ulykker. Eksempler på tiltak vi ser etter, er alle typer forebyggende aktiviteter for barn og ungdom, eksempelvis opplæring innen trafikksikkerhet. Videre støtter vi tiltak som styrker det frivillige beredskapsarbeidet, samt tiltak som styrker befolkningens førstehjelps- og livredningskompetanse.

Mestring og læring

Vi støtter prosjekter som skaper gode sosiale nettverk og møteplasser, og som bidrar til at flere mestrer utfordringer i hverdagen. Et eksempel er prosjekter som bidrar til å skape gode arenaer for læring og utvikling for grupper som mangler grunnleggende ferdigheter. Videre støtter vi prosjekter som bidrar til at flere fullfører videregående opplæring. Vi støtter også prosjekter som bidrar til rekruttering av ungdom til lederskap og frivillig innsats.

Sosial inkludering og mangfold

Vi støtter prosjekter som bidrar til å inkludere grupper som ikke deltar på lik linje med andre. Det samme gjelder prosjekter som bidrar til å bringe generasjoner sammen. Stiftelsen ser også etter prosjekter som styrker barn og ungdoms evne til å løse konflikter på fredelig vis og tiltak som hindrer vold og utrygghet.

Fysisk aktivitet

Vi støtter prosjekter som bidrar til at flere er fysisk aktive. Eksempler er bygging og tilrettelegging av anlegg og områder for ulik fysisk aktivitet som idrett og friluftsliv samt aktivitetsutstyr. Målet er at disse tiltakene skal inkludere flest mulig, og da spesielt de som mangler et tilbud. Vi prioriterer prosjekter som foregår i nærmiljøet, som inkluderer nye grupper, er åpne og tilgjengelige og som inspirerer til nytenkning og samarbeid.

Kosthold

Vi støtter prosjekter som bidrar til at flere velger et sunt kosthold. Eksempler på prosjekter som kan få støtte er tiltak som bidrar til at spesielt barn og ungdom får gode kostholdsvaner gjennom kunnskapsformidling og opplæring.