Eierskapet i Gjensidige Forsikring ASA

Gjensidigestiftelsen skal være en langsiktig og forutsigbar eier i Gjensidige Forsikring. Stiftelsen utøver sitt eierskap gjennom representasjon i selskapets styrende organer og med respekt for aksjonærfellesskapet. Eiermodellen sørger også for at skadeforsikringskundene til Gjensidige får sin del av overskuddet gjennom at stiftelsen videreformidler sin del av aksjeutbyttet som kundeutbytte.

Bilde av vekterstatue
  • Eierskapet utøves innenfor de rammer som settes av norsk selskapslovgivning og alminnelige prinsipper for god eierskapsutøvelse.
  • Som langsiktig eier er stiftelsen pådriver for en langsiktig verdiskaping i selskapet.
  • Som eier forventer stiftelsen en klar strategi fra Gjensidiges styre med verdiskaping som mål for selskapets fremtidige utvikling.
  • Stiftelsen stiller krav til markedsmessig avkastning og utbytte.

Stiftelsens eierskap i Gjensidige er historisk betinget, og har et langsiktig perspektiv. Vedtektene forutsetter at Gjensidigestiftelsens eierandel skal være på minst 60 prosent. Samtidig åpner eierpolitikken for en redusert eierandel ved endringer som er i tråd med Gjensidiges overordnede strategi. Det kreves godkjennelse av stiftelsens generalforsamling med to tredels flertall hvis stiftelsens vedtektsbestemte eierandel i Gjensidige skal reduseres til under 60 prosent.