Et fritidstilbud for alle

I høst kan du søke støtte til ditt prosjekt gjennom utlysningen «Aktiv fritid for alle». I denne artikkelen går vi litt nærmere inn på hva slags prosjekter vi er på jakt etter.

Utlysningen «aktiv fritid for alle» ble første gang gjennomført høsten 2021. I Gjensidigestiftelsen arbeider vi for inkluderende og sosiale fellesskap. Alle skal ha muligheten til å delta i en aktivitet i tråd med sine interesser og forutsetninger. Samtidig vil vi stimulere til skapende aktiviteter som tar vare på ressursene i nærmiljøet. Dette er bakteppet for at vi også i år har valgt å lage en utlysning med denne tematikken. Samtidig skiller disse utlysningene seg fra tidligere høstutlysninger fra oss, hvor man har kunne søke om støtte til langt mer varierte prosjekter enn man kan i år. I denne utlysningen støtter vi organiserte fritidsaktiviteter. Det vi si at aktivitetene må foregå i regi av en organisasjon for en gruppe mennesker. Det er ikke krav til autorisert instruktør, trener eller leder, men det må være en ramme rundt fritidsaktiviteten. Etter pandemien ønsker vi spesielt å legge til rette for menneskemøter.

En utfordrende tid for frivilligheten

Pandemien har ført til store konsekvenser for frivilligheten. Mange frivillige organisasjoner har trådd til under krisen, men de har også støtt på utfordringer når det gjelder å opprettholde aktivitet og sikre stabil økonomi. Rundt 80 prosent av organisasjonene har måtte avlyse inntektsgivende aktiviteter som loppemarked, basarer og lotteri, og mer enn 70 prosent har avlyst øvinger og treninger.

Restriksjonene har forhindret mange i å delta på fritidstilbud og til å gjøre frivillig arbeid. Frivillighetsbarometeret 2021 viser at det er en betydelig nedgang i andelen som har gjort frivillig arbeid fra 2020 (66%) til 2021 (55%), og tilbakegangen er sterkest for de frivillige under 30 år. De fleste restriksjonene er nå fjernet, men ingen vet hvor lang tid det vil ta å erstatte frafallet. Vi håper at denne utlysningen kan bidra til at flere finner tilbake til sine frivillige verv.

Bygg og anlegg

Pandemien har samtidig medført forsinkelser i gjennomføring av prosjekter som tidligere har fått innvilger støtte fra Gjensidigestiftelsen. Særlig gjelder dette langvarige prosjekter som innebærer bygging, tilrettelegging og oppussing av anlegg, uteområder og lokaler. Noen av årsakene er at priser på byggematerialer har skutt i været, og det har vært vanskelig å skaffe arbeidskraft. I tillegg er det mange av våre eksisterende prosjekter som har blitt forsinket på grunn av dette, og derfor ønsker vi å ferdigstille de pågående prosjektene innen bygg og anlegg i vår portefølje.

Dette er årsaken til at man i år ikke kan søke som støtte til oppussing eller rehabilitering av bygg og anlegg i denne utlysningen. Man kan heller ikke få støtte til enkel oppussing eller annet som ikke krever byggetillatelse.

Organiserte fritidsaktiviteter – Hva er egentlig det?

Vi forstår at det kan være litt vanskelig å definere hva en organisert fritidsaktivitet er når man skal søke støtte til denne utlysningen. For å få støtte stiller vi krav til at aktivistene må foregå i regi av en organisasjon, og for en gruppe mennesker over tid. Vi stiller imidlertid ikke krav til at man skal bruke en autorisert instruktør, trener eller leder, men det må være en tydelig og definert ramme rundt fritidsaktiviteten.

Kan organisasjonen min søke støtte hos Gjensidigestiftelsen?

Ja, hvis organisasjonen er registrert i Frivillighetsregisteret kan man søke støtte hos oss. Det er imidlertid enkelte andre type organisasjoner som kan få søke selv om de ikke er registrert i Frivillighetsregisteret. Eksempelvis kan frivilligsentraler, interkommunale friluftsråd og fritidsklubber som er medlemmer i organisasjonen Ungdom og fritid søke støtte. Da må man ta kontakt med oss. Søknaden vil være relevant dersom den svarer ut formålet med utlysingen. 

Hvilken type utstyr kan man søke om?

Er utstyret nødvendig for å gjennomføre en aktivitet som støtter opp under formålet, kan det være mulig å søke om støtte til utstyr. Søknader om utstyr er aktuelle dersom prosjektet gjør at flest mulig kan delta, uavhengig av funksjonsnivå, økonomiske eller sosiale forutsetninger. Har man frivillig arbeidsinnsats i gjennomføringen av prosjektet vil det telle positivt i søknadsbehandlingen vår.

Kan man søke om biler, scooter, ATV og lignende kjøretøy?

Her gjelder samme bestemmelse som beskrevet over. Om kjøretøyet er nødvendig for å kunne gjennomføre en aktivitet som støtter opp under formålet, kan man få støtte til et slikt innkjøp. Om du søker på vegne av en frivillig organisasjon som er tilknyttet FORF vil du ikke kunne få støtte under denne utlysningen. Les mer om vår satsing på frivillig beredskap her:

Kan man søke om midler til lønn?

Ja, man kan søke som støtte til lønnsmidler under visse forhold. Man kan ikke søke støtte til lønn om det er knyttet til vanlig administrasjon og drift av organisasjonen. Om lønnsmidlene bidrar til at flere får delta i organiserte fritidstilbud i lokalmiljøet, kan man søke om dette. Lønnsutgifter skal være nøkterne, begrunnet og stå i samsvar med ansvar og omfanget av prosjektet.

Kortvarige arrangementer

Vi tror at man må ha jevnlig aktivitet over tid for at folk skal kunne inkluderes og få en varig effekt av tilbudene vi støtter. Derfor får man ikke støtte til kortvarige arrangementer i denne utlysningen. Eksempler på søknader som ikke vil bli prioritert i denne utlysningen er cuper, samlinger, festivaler, konserter og engangseventer.

Om du har lest igjennom denne siden og tenker at prosjektet ditt er innenfor disse beskrivelsene håper vi at du vil sende inn en søknad til oss. Les fullstendig kriterier til utlysningen ved å trykke på knappen under.