Aktivitetsværket

Prosjekteier

AKTIVITETSVÆRKET

Tildelt sum

350000

Om prosjektet

Prosjektet ønsker å skape et Samhandlingshus for frivillighet og aktivitet som legger tilrette for innbyggeres mulighet til å fremme folkehelse. I vårt folkehelseperspektiv vil det si å bidra til økt livskvalitet ved å stimulere og tilrettelegge for frivillig engasjement (spre informasjon/ tilrettelegge for samarbeid og skape dialog),sosiale møteplasser(barseltreff, suppe på «Teten», bli kjent arrangement,konserter etc.) fysisk aktivitet (gågrupper)og mestring(engasjement som informasjonsverter på Aktivitetsværket eller det å komme kun for besøk)
Vi vil lage arrangementer og prosjekter som bringer generasjoner sammen. Huset vil være et sted for å bygge nettverk for enkelt personer og grupper.Vi vil bidra med å skaffe frivillige til organisasjonslivet og de har en mulighet å rekruttere nye frivillige.Vi tror dette vil bidra til at flest mulig får en meningsfylt fritid.Se vedlegg.

Fylke

Akershus

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.