Helsefremmende grunnskoler i Nordland – fase I Helgeland

Prosjekteier

Polarsirkelen Friluftsråd

Tildelt sum

1400000

Om prosjektet

Livsstilsrelaterte sykdommer utgjør en stadig større andel av årsakene til uhelse og for tidlig død i befolkningen. Fysisk inaktivitet, dårlig kost og bruk av tobakk, alkohol og andre rusmidler er de dominerende risikofaktorer bak denne utvikling.

Det er viktig å gi alle barn og unge en god start i livet der de sunne valg dominerer hverdagen. Det er i Nordland startet et omfattende utviklingsarbeid for å gi alle barn og unge samme muligheter til sunne veivalg gjennom å utvikle helsefremmende barnehager og helsefremmende grunnskoler. Arbeidet drives fram gjennom et bredt samarbeid i Folkehelsealliansen Nordland hvor 28 regionale offentlige, frivillige og private aktører inngår. Kommunene følger opp arbeidet gjennom forpliktende samarbeidsavtaler med fylkeskommunen om folkehelsearbeid. Her inngår helsefremmende allmenndannende institusjoner som et prioritert arbeidsområde. Flere av fylkets interkommunale friluftsråd har stått sentralt i utviklingsarbeidet over flere år.

Barnehagene er allerede kommet langt i arbeidet. Det er større utfordringer å få implementert de helsefremmende tiltak og tilbud i skolen. Dette er bakgrunnen for at det søkes støtte fra Gjensidigestiftelsen for å «øke trykket» i arbeidet mot grunnskolene. Polarsirkelen friluftsråd ønsker med bakgrunn i gode erfaringer fra arbeidet i eget skolenettverk i første omgang å gå tungt inn i alle grunnskoler på hele Helgeland (Nordland sør for Saltfjellet) i 2017. Arbeidet vil omfatte 73 skoler i 18 kommuner.

Nordland fylkeskommune vil stille opp med faglig og administrativ støtte. Arbeidet vil sikres gjennom samarbeidsavtalene med kommunene og fylkeskommunen vil også stille med nødvendig samfinansiering for prosjektgjennomføringen. Folkehelsealliansen Nordland ønsker fortsatt å gi arbeidet med helsefremmende skoler høy prioritet.

Fylke

Nordland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.