Lyssetting av turveg til Blåbærhaugen

Prosjekteier

ONARHEIM BYGDELAG

Tildelt sum

185000

Om prosjektet

Det er dei seinare åra lagt ned mykje godt arbeid på Onarheim for å styrke fokuset på folkehelse og friluftsliv. Gjennom arbeidet er det m.a. etablert turveg til Blåbærhaugen, som i dag er eit kjent turmål både i og utanfor Tysnes kommune. Prosjektet vil trygge den etablerte turvegen frå parkeringsplassen og opp til Blåbærhaugen. Total turlengde er 3,6 km t/r, og godt eigna for folketrim. Vegen er ikkje sikra med veglys, utgjer ein trivsels- og tryggleiksrisiko for turgåarane og trimmarane på ettermiddags- og kveldstid. Ved å gjennomføre tiltaket meinar me turaktiviteten i bygda vesentleg vil styrkast heile året, og gje varige positive endringar i folkehelse og aktivitetsnivå for så vel born, unge og vaksne. Turvegen er ein viktig møtestad i bygda, og ei kjelde for integrering og samhald.

Prosjektet er eit samarbeid mellom Onarheim Bygdelag, Tveit Bygdelag (org.nr. 992507705) og Onarheim idrettslag (org.nr. 990891893). Samla medlemstal er om lag 350.

Fylke

Hordaland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.