Naturklatrepark

Prosjekteier

VENNSKAPSPORTEN 4H

Tildelt sum

65506

Om prosjektet

Lage ein naturklatrepark der ein forserer fleire hinder av ulik vanskelighetsgrad. Kontaktperson 1, som er klubbrådgjevar i 4H har vore på kurs og har tileigna seg kunnskap om sikkerhet og deltatt i bygging av ein klatrepark i Stjørdal i samarbeid med 4H Hordaland.
Det skal ultimo mai 2018 byggjast klatrepark med medverknad frå andre klubbrådgjevarar og eldre ungdomar frå 4H-klubbar rundt om i Hordaland. Dei får då kunnskap og inspirasjon til å initiere tilsvarande tiltak i sitt lokalmiljø.
Det skal haldast eit enkelt forkurs i februar under ei samling for 4H Hordland i februar for å trekkje med interesserte.
Vedlegg frå Lonevåg grendaråd beskriv totalbruken av området.

Fylke

Hordaland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.