NJFF- Hordaland TAM (Trygghet, Ansvar og Mestring)

Prosjekteier

NORGES JEGER-OG FISKERFORBUND HORDALAND

Tildelt sum

1300945

Om prosjektet

TAM er eit undervisningsopplegg i regi av Norges Jeger- og Fiskerforbund – Hordaland, og er godkjent av Kirke- og undervisningsdepartementet somalternativ undervisning for elever med ulike tilpasningsvansker. Målet er at elevane skal trivast og utviklast i eit positivt læringsmiljø med fokus på god individuell oppfylging. Sosial samhandlingtrening er heilt sentralt i undervisninga. Prosjektet gir varige, dokumenterbare effektar for den enkelte elev og dei han/ho omgås med på skule og privat. Elevane oppnår betre livskvalitet og ein heilt annan livssituasjon, noko som gjenspegla seg i mindre kriminalitet og auka tryggleik i lokalsamfunnet. Undervisninga er i hovudsak organisert i mindre elevgrupper ,med 4 elevar pr instruktør. Hovudbasen er NJFF- Hordaland si hytte i Kårtveitpollen, medan mykje av undervisninga føregår ute i naturen. Me har eit omfattande samarbeid med Akvariet i Bergen, brannvesen, politi, NAV, barnevern, PPT, BUP, MOT,BOF, skular,kommunar, fylkesmann, UiB, UniMiljø.

Fylke

Hordaland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.