Simulatorstasjon for Redningsselskapet Tromsø

Prosjekteier

REDNINGSSELSKAPET - NORSK SELSKAB TIL SKIBBRUDNES REDNING

Tildelt sum

260000

Om prosjektet

Lokalene til RS Troms ble april 2015 offisielt åpnet som Fyrtårn. Et Fyrtårn er en samlokalisering av frivillige og ansatte krefter i selskapet, og skal bidra til synliggjøring, samordning av kurs og aktiviteter, samt være en ledestjerne i landsdelen. Etablerte aktiviteter skal gi gevinst for hele Nord-Norge, og ha overføringsverdi til andre deler av organisasjonen.

Eksisterende bygningsmasse har rom for etablering av simulator tenkt benyttet både i eksterne kurs og ikke minst i opplæring av egne frivillige som skal ferdes på og ved sjøen.
En simulator vil generere mer aktivitet, høyere kvalitet, og større trygghet – i så måte er gevinstene flere, og i tråd med Redningsselskapets formål om å redde liv, berge verdier og drive forebyggene arbeid, med visjonen INGEN SKAL DRUKNE liggende i bunn.

Gjennom etablering av simulator vil Redningsselskapet styrke sin posisjon som premissleverandør innenfor maritm opplæring

Fylke

Finnmark

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.