Turkompis

Prosjekteier

FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV I FINNMARK

Tildelt sum

350000

Om prosjektet

Forum for Natur- og Friluftsliv (FNF) Finnmark skal i samarbeid med våre tilsluttede organisasjoner legge til rette for at alle inaktive og mennesker med en funksjonsnedsettelse skal få oppleve trygghet og naturglede ved å være i samspill, kjenne på gleden ved å være i fysisk aktivitet og få gode mestringsopplevelser gjennom friluftsliv. Vi ønsker å gå foran som gode eksempel for hvordan vi kan samarbeide på tvers av frivillig sektor, og mellom frivillig og kommunal sektor. Et av ønskene med prosjektet er å løfte fram denne måten å tenke på og utvikle lavterskel friluftstilbud som også er tilpasset inaktive. FNF ønsker også med dette prosjektet å være en pådriver for en kompetanseheving i våre tilsluttede organisasjoner og i den etablerte støttekontaktordningen i kommunene.

Fylke

Finnmark

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.