Ungdomsløftet

Prosjekteier

Buskerud idrettskrets

Tildelt sum

2 700 000 kroner

Om prosjektet

Formålet med prosjektet Ungdomsløftet er å «inspirere og sette idrettsungdom i stand til å lede og bidra til gode aktivitetsopplevelser for barn og ungdom.» Ungdomsløftet har resultert i en rekke tiltak, der kommuner, skoler og idrettslag samarbeider om å få ungdommene i fylket mer aktive. Buskerud Idrettskrets står bak initiativet.

Idrettslagene er leverandørene

I prosjektet jobbes det etter en modell hvor idrettskretsen er prosjektleder og fasilitator. Oppdraget deres er å legge til rette for at idrettslagene kan bli aktivitetsleverandører også til skoleelever som ikke er aktive idrettsutøvere. Denne modellen er utgangspunktet for de mange aktivitetsskapende tiltakene i prosjektet. 

Noen av hovedtiltakene er skoleløpet for ungdomsskoleelevene i fylket, aktiv fredag og et åpen hall-prosjekt, hvor idrettslagene tilbyr både åpne dører til idrettsarenaene og lavterskel-veiledning. I tillegg gjennomføres en rekke andre tiltak som alle stimulerer til økt aktivitet og idrettsglede.

Aktiv fredag arrangeres én gang i måneden, hvor ROS Arena på Røyken blir fylt med diverse aktiviteter og alle fullmakter til ungdommene selv. Hensikten er at ungdom skal lede ungdom i et tiltak for å aktivisere flere av de som ikke deltar i organisert idrett.  

Ungdomsskoleelever går over den hvite gangbroen i Drammen.

Ungdommen som ledere

Denne modellen innebærer at ungdommen selv ikke bare er en målgruppe, men også brukes som en aktiv ressurs. Ungdommer som allerede er aktive i idretten har ofte gode forutsetninger for å få med seg andre unge påulike tiltak.

Ungdomsløftet er et fellesløft som engasjerer mange parter og enkeltpersoner i Buskerud. Den viktigste arenaen er skolen, hvor man har mulighet til å henvende seg til alle i målgruppen. Samarbeid med elever på idrettslinjene på videregående skoler har gitt prosjektet verdifulle ambassadører overfor elever på barne- og ungdomstrinnene: 

Det er lov å spille Playstation eller gå på kino i blant, jobben vår er sørge for at de aktivitetene vi tilbyr er mer attraktive enn de inaktive alternativene. Skal vi lykkes, må vi tilby aktiviteter på ungdommens egne premisser. 

Jorunn Horgen, Buskerud idrettskrets

Samarbeid mellom skolene og idretten har gitt gode ringvirkninger i Buskerud

Ungdomsløftet er tuftet på flere gode ideer og erfaring fra mange års arbeid med idretts- og skoleprosjekter rettet mot barn og unge. Det var prosjektleder Øyvind Thorsen og organisasjonssjef Jorunn Horgen i Buskerud Idrettskrets som utviklet ideen, og utarbeidet søknaden til Gjensidigestiftelsen.

Startbilde av mange ungdomsskoleelever som starter skoleløpet.

Eierskap til prosjektet

Etter at Gjensidigestiftelsen ga sin støtte til prosjektet, inviterte vi idrettslagene til å søke om midler til å gjennomføre ulike prosjekter i regi av Ungdomsløftet. Det var avgjørende at idrettslagene skulle ha mest mulig eierskap til prosjektet, for vi var helt avhengig av deres engasjement og innsats for å nå frem til ungdommene i de ulike lokalmiljøene.

Jorunn Horgen

Øyvind Thorsen følger opp, og forteller at de var veldigopptatt av å få idrettslagene til å tenke nytt og kreativt: – Derfor var det viktig å gi lagene frihet til å feile, slik at de på sin side torde å gjøre noe som var uprøvd, usikkert og dermed også nyskapende. I utlysningsteksten som gikk til lagene, vektla vi dessuten at de prosjektene vi støttet skulle skape aktivitet for et stort antall barn og unge. I tillegg understreket vi at de skulle ha potensiale til å bli langsiktige, sier Øyvind.

Jorunn og Øyvind påpeker begge at et prosjekt som dette er avhengig av et godt samarbeid og entusiasme. Idrettslagenes rolle og engasjementer spesielt viktig, og i tillegg er det avgjørende å finne gode samarbeidspartnere på innsiden av skoleverket, blant politikere og i media.

Det var ikke bare enkelt for ildsjelene i idrettskretsen å beskrive prosjektet i søknaden til Gjensidigestiftelsen. Ideene var nye og uprøvde, og det var viktig å konkretisere det hele på en måte som passet til stiftelsens formål og satsingsområder.

Vi var tydelige på hvem vi ville nå med vårt tilbud, og vi beskrev aktiviteter, struktur og samarbeidsmodell. Vi la spesielt vekt på ønsket om å få til et samarbeid mellom det offentlige og frivilligheten ved henholdsvis skolene og idretten, og vi var opptatt av at prosjektet skulle bidra til varige endringer.

To glade jenter som poserer for fotografen.

Det er mange som har bidratt til å realisere Ungdomsløftet. Buskerud Idrettskrets ble blant annet tildelt regionale utviklingsmidler fra fylkeskommunen til dette innsatsområdet. Idrettslagene stiller med en betydelig dugnadsinnsats, ikke minst i forbindelse med de større arrangementene slik som Skoleløpet. I tillegg til kommunene og skolene, har også foreldrene ved enkelte av skolene bidratt gjennom FAU.

Gode resultater 

Resultatene har vært oppløftende, og idrettskretsens mangeårige engasjement har gitt positive ringvirkninger i det idrettspolitiske arbeidet. Et skikkelig gjennombrudd kom i 2014 da Drammen kommune innførte 60 minutters daglig fysisk aktivitet for alle elever i grunnskolen. Ungdomsløftethar styrket idrettens muligheter til støtte og oppfølging av kommunens vedtak. 

Prosjektet har så langt ført til opprettelse av minst tre stillinger i idretten der unge mennesker bidrar til å styrke skolens arbeid med fysisk aktivitet. Vi har også vist hvordan elever ved de videregående idrettslinjene kan være viktige ressurser i dette arbeidet. Itillegg er det etablert nye aktivitetstilbud i idrettslagene, rettet mot ungdommer som ikke finner sin plass innenfor den tradisjonelle konkurranseidretten, forklarer Jorunn og Øyvind.

Den planmessige og målrettede jobben for offentlig frivillig samarbeid og modellutvikling har vært en viktig del av Ungdomsløftet, og prosjektet har gitt erfaring og inspirasjon til å tenke nytt. Når gode krefter går sammen og resursene forenes, så er det også mulig å gjøre større løft, og det har Drammen kommune nylig høstet anerkjennelse for. I desember 2016 ble Drammen kommune den første kommunen som ble tildelt prisen som Årets Frivillighetskommune. Prisen deles ut av Kommunenes Sentralforbund og Frivillighet Norge. Det er et bredt og sterkt engasjement som har gittkommunene denne hederen. Men for ildsjelene fra idretten i Buskerud var det spesielt hyggelig at Drammens ordfører Tore Opdal Hansen trakk frem et av Ungdomsløftets samarbeidsprosjekter mellom skole og idrettslag da han uttalte seg om prisen.    

Erfaringene idrettskretsen fikk gjennom arbeidet med dette prosjektet ble inkludert i «Strategiplan for Buskerudidretten», vedtatt på kretstingetvåren 2016. De utgjør på mange måter fundamentet for mye av det arbeidet kretsen og lagene i dag gjør innenfor ungdomsidretten, og da spesielt på området idrett og skole. Erfaringer fra prosjektet er også delt med moderorganisasjonen Norges Idrettsforbund og med andre idrettskretser som har planer om lignende tiltak,blant annet Osloidrettens prosjekt Blanke Ark.

Område

Fysisk aktivitet

Fylke

Buskerud

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Fysisk aktivitet

Gjensidigestiftelsen øker innsatsen for mer fysisk aktivitet i skolenLes om Gjensidigestiftelsen øker innsatsen for mer fysisk aktivitet i skolen

AktivitetsalliansenLes om Aktivitetsalliansen

Friskus Idrettslag – ikke helt A4

Friskus IL
350 000 kr

Les om Friskus Idrettslag – ikke helt A4

En aktivitetsplass i nærmiljøet

Fossum idrettsforening
500 000 kr

Les om En aktivitetsplass i nærmiljøet

Bokkedalen for alle

Styri og omegn vel
10 000 kroner

Les om Bokkedalen for alle

Badeparken i Tvedestrand

Tvedestrand Frivilligsentral
2 500 000 kroner

Les om Badeparken i Tvedestrand