Bærekraftig forvaltning

Bærekraft står sentralt i stiftelsens kapitalforvaltning, og er en integrert del av våre investeringsvurderinger.

Vi fører en tett dialog med våre fondsforvaltere samt ledelsen i Gjensidige Forsikring ASA for å fremme fokuset på sosiale-, miljømessige- og forretningsetiske forhold (ESG).

Gjennom gavetildelinger, investeringer og eierskapet i Gjensidige Forsikring ASA bidrar stiftelsen til å fremme og stille krav til bærekraftig utvikling i samfunnet og næringslivet.

Kapitalforvaltningens viktigste oppgave er å skape avkastning for finansiering av stiftelsens bidrag til allmennyttige prosjekter innen trygghet og helse. Fokus på bærekraftig forvaltning er dermed i tråd med stiftelsens verdier, formål og lange tidsperspektiv.

Vurderingen av ESG-faktorer gjør det lettere for både investorer og bedrifter å forstå det fulle spekteret av fremtidige risikofaktorer og muligheter i ulike aktiva. Utover sin innvirkning på fondets spesifikke investeringer bidrar håndteringen av ESG-faktorer til utvikling av mer effektive og bærekraftige markeder, noe som igjen øker langsiktig avkastning. Dette perspektivet reflekteres i fondets investeringsbeslutninger gjennom integrasjon av ESG i prosessen for valg av eksterne investeringsforvaltere, evaluering av ESG-faktorer i direkte investeringer og forvaltning av eierskapsrettigheter. 

Vår strategi for bærekraftige investeringer bygger på tre pilarer:
Etiske retningslinjer som setter krav til høye etiske standarder i tråd med stiftelsens formål. Stiftelsen skal overholde og fremme de ti prinsippene i FNs Global Compact. 

Bærekraftig forvaltning – Stiftelsens tilnærming til investering og eierskap tar sikte på å integrere miljømessige, sosiale og forretningetiske forhold (ESG) i investeringsbeslutningene. Dette gjøres for bedre å håndtere risiko og generere bærekraftig, langsiktig avkastning, i tråd med anerkjente prinsipper for ansvarlig investering. En god langsiktig avkastning er avhenger av en bærekraftig utvikling i økonomiske-, miljømessige- og sosiale forhold, samt velfungerende og effektive markeder. 

Impact-investeringer. I tillegg til gaveutdelingene allokerer stiftelsen midler til investeringer med mål om å levere en såkalt «dobbel bunnlinje», resultater som gir både sosial og økonomisk effekt.
Vurderingen av ESG-faktorer gjør det lettere for både investorer og bedrifter å forstå det fulle spekteret av fremtidige risikofaktorer og muligheter i ulike aktiva. Utover sin innvirkning på fondets spesifikke investeringer bidrar håndteringen av ESG-faktorer til utvikling av mer effektive og bærekraftige markeder, noe som igjen øker langsiktig avkastning. Dette perspektivet reflekteres i fondets investeringsbeslutninger gjennom integrasjon av ESG i prosessen for valg av eksterne investeringsforvaltere, evaluering av ESG-faktorer i direkte investeringer og forvaltning av eierskapsrettigheter.

Vår strategi for bærekraftige investeringer bygger på tre pilarer:
Etiske retningslinjer som setter krav til høye etiske standarder i tråd med stiftelsens formål. Stiftelsen skal overholde og fremme de ti prinsippene i FNs Global Compact.

Bærekraftig forvaltning – Stiftelsens tilnærming til investering og eierskap tar sikte på å integrere miljømessige, sosiale og forretningetiske forhold (ESG) i investeringsbeslutningene. Dette gjøres for bedre å håndtere risiko og generere bærekraftig, langsiktig avkastning, i tråd med anerkjente prinsipper for ansvarlig investering. En god langsiktig avkastning er avhenger av en bærekraftig utvikling i økonomiske-, miljømessige- og sosiale forhold, samt velfungerende og effektive markeder.

Impact-investeringer. I tillegg til gaveutdelingene allokerer stiftelsen midler til investeringer med mål om å levere en såkalt «dobbel bunnlinje», resultater som gir både sosial og økonomisk effekt.
Retningslinjene og standardene utarbeidet av OECD og FN er frivillige anbefalinger som skal legge til rette for ansvarlig atferd i alle deler av næringslivet og god forretningspraksis hva gjelder miljømessige-, sosial- og forretningsetiske forhold.
Vi forventer at selskapene vi investerer i streber etter å overholde og fremme prinsippene i FNs Global Compact og FNs veiledende prinsipper og næringsliv og menneskerettigheter.

FNs Global Compact er i dag verdens største initiativ for næringslivets samfunnsansvar. Initiativet er frivillig og retter seg først og fremst mot næringslivet. Selskapene oppfordres til å overholde ti overordnede prinsipper, på områdene menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon.

Prinsippene baserer seg på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, ILO-erklæringen om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet, Rio-erklæringen om miljø og utvikling og FN-erklæringen mot korrupsjon.

Prinsippene er generelle og sier blant annet at selskaper bør respektere menneskerettighetene, opprettholde organisasjonsfrihet og kollektiv forhandlingsrett samt fjerne alle former for tvangsarbeid, barnearbeid og diskriminering i arbeidslivet. Selskaper bør også støtte føre-var prinsippet i miljøspørsmål og fremme miljø, utvikling og miljøvennlig teknologi. Alle former for korrupsjon bør motarbeides, herunder utpressing og bestikkelser.

FNs ledende prinsipper om næringsliv og menneskerettigheter er en global standard. Prinsippene ble enstemmig godkjent av FNs Menneskerettighetsråd i 2011.

Vi vil spesielt fokusere på følgende problemer:
Menneskerettigheter
Bedrifter som bidrar til alvorlige brudd på folkeretten og menneskerettighetene.

Korrupsjon og økonomisk kriminalitet
Selskaper involvert i grov korrupsjon eller alvorlig økonomisk kriminalitet

Alvorlig miljøskade
Bedrifter som bidrar til alvorlig miljøskade.

Kontroversielle våpen
Bedrifter som er involvert i utvikling, testing, produksjon, lagring eller transport av kontroversielle våpen eller fremstilling av komponenter som kun er beregnet på kontroversielle våpen. Dette inkluderer landminer, klasevåpen, atomvåpen og biologiske og kjemiske våpen.

Tobakk
Selskaper hvor salg av tobakksprodukter, eller salg av komponenter eksplisitt for tobakksprodukter, utgjør mer enn 30% av det totale salget. Tobakksprodukter er definert som produkter der råvaren helt eller delvis er tobakksblad.
Stiftelsen vurderer ESG-forhold i tillegg til de mer tradisjonelle investeringsforholdene når det gjelder investeringsvurdering- og beslutninger.

Stiftelsen investerer primært gjennom eksterne forvaltere. Forvalterne spiller dermed en sentral rolle i gjennomføringen av vårt ESG-fokuserte arbeid. En slik forvaltningsstruktur forutsetter at det mellom forvalter og oss som kunde etableres en felles forståelse på temaet om bærekraft og ESG. Som en del av vår valg- og vurderingsprosess vurderer fondets investeringsteam hvorvidt forvalter vurderer de økonomiske risikoene og mulighetene som kan oppstå fra ESG-forhold.

I vårt due diligence-arbeid fokuserer vi på ESG-forhold som er relevante for de ulike aktivaklassene. Vi følger opp våre fondsforvaltere løpende, og utfører jevnlige gjennomganger av totalporteføljen i forhold til våre fokusområder. Stiftelsen selger seg ikke nødvendigvis ut av et fond som investerer i selskaper som bryter med våre retningslinjer og krav. Første steg er som oftest å samarbeide med fondsforvalteren om å igangsette en dialog med selskapet i brudd. I tilfeller der alvorlige brudd forekommer, vil stiftelsen kreve fra fondsforvalteren å kontakte selskapet med en plan for å bedre situasjonen.
Stiftelsen mener at det ansvarlig og bærekraftig forretningsstyring og verdiskapning henger sammen i det lange løp. Derfor anerkjenner stiftelsen verdien av å utøve sine eierskapsrettigheter, herunder stemmerett der det er relevant, over det brede spekteret av sine investeringer. Utøvelsen av eierskapsretten i den globale børsnoterte aksjeporteføljen blir delegert til de eksterne investeringsforvalterne.
Investeringsteamet i stiftelsen har utviklet retningslinjer for god eierstyring og selskapsledelse for å kunne være konsekvente i utøvelsen av våre eierskapsrettigheter. Mens disse prinsippene først og fremst er tilpasset fullmakt-stemmegivning i børsnoterte aksjer, styrer de også våre forventninger til styringspraksis i private markeder. Prinsippene er basert på forutsetningen om at et aksjeselskaps handlinger skal være i tråd med det primære målet om å generere langsiktig aksjonærverdi. Prinsippene omfatter følgende:

· Bedrifter skal offentliggjøre korrekt og tilstrekkelig informasjon som gjør det mulig for aksjonærene å ta informerte beslutninger.

· Bedrifter bør respektere aksjonærrettigheter og deres styremedlemmer bør stifte kontakt med aksjonærene, spesielt i viktige beslutningsprosesser.

· Alle aksjonærer bør behandles likt og ha stemmerett i forhold til deres økonomiske interesse i selskapet.

· Styret bør være satt sammen for å sikre utøvelsen av objektiv uavhengig vurdering.
· Bedrifter bør etablere et system for tilsyn, styring og kontroll av alle forretningsrisiko.
· Bedrifter bør ha hensiktsmessige resultatevaluerings- og incentivsystemer som styrer ledere med langsiktige aksjonærinteresser og selskapsstrategi.
I tillegg til gaveutdelingene allokerer stiftelsen midler til investeringer med mål om å levere en såkalt «dobbel bunnlinje», resultater som gir både sosial og økonomisk effekt. Impact-investeringene faller under Private Equity-porteføljen, som en egen kategori. Det overordnede målet med impact-investeringer er å levere betydelige sosiale resultater i tillegg til økonomiske resultater.

Målet for den samfunnsrettede avkastningen er todelt: 1) bidra direkte til langsiktig sosial utvikling og med det fremme fondets formål, og 2) støtte utviklingen av impact-investeringer ved å gå foran som et godt eksempel.

Impact-investeringene faller i en underkategori av Private Equity-porteføljen, og har gjort det siden 2014. Gjensidigestiftelsen er medlem av Global Impact Investing Network. Stiftelsen har investert rundt 200 millioner kroner og har ytterligere 500 millioner kroner kommitert til både norske og utenlandske impact-fond.