Eierskap

Gjensidigestiftelsen utøver sitt eierskap gjennom representasjon i selskapets styrende organer og med respekt for aksjonærfellesskapet. Eiermodellen sørger for et langsiktig og forutsigbart eierskap i Gjensidige Forsikring.

Gjensidigestiftelsen skal være en langsiktig og forutsigbar eier i Gjensidige Forsikring. Eiermodellen sørger også for at skadeforsikringskundene til Gjensidige får sin del av overskuddet gjennom at stiftelsen videreformidler sin del av aksjeutbyttet som kundeutbytte.

Hovedpunkter i vår eierpolitikk

  • Eierskapet utøves innenfor de rammer som settes av norsk selskapslovgivning og alminnelige prinsipper for god eierskapsutøvelse.
  • Gjensidigestiftelsen har et langsiktig perspektiv og er opptatt av en høy verdiskaping over tid i form av utbytte og verdistigning på selskapet.
  • Selskapet skal være et norskbasert forsikringskonsern med nordiske vekstambisjoner for å kunne hevde seg i et marked med økende konkurranse.
  • Gjensidiges utbyttepolitikk skal ta hensyn til selskapets kapitalbehov og strategiske planer for å sikre målet om høy verdiskaping over tid.
  • Gjensidigestiftelsen vil ha et ledende eierskap og bidra til å sikre eiermessig stabilitet og forutsigbarhet.

Stiftelsens eierskap i Gjensidige er historisk betinget, og har et langsiktig perspektiv. Målet er en eierbrøk på minst 60 prosent over tid. Samtidig åpner eierpolitikken for en redusert eierandel ned til 33,4 prosent ved selskapshendelser som er i tråd med Gjensidiges overordnede strategi.

Gjensidigestiftelsen er representert med tre medlemmer i styret i Gjensidige Forsikring ASA. To av disse er styremedlemmer i Gjensidigestiftelsen, mens det tredje medlemmet er valgt blant selskapets kunder. I tillegg er stiftelsen representert i selskapets valgkomité med henholdsvis styreleder og leder av stiftelsens valgkomité. Styreleder representerer stiftelsens interesser på generalforsamlingen i Gjensidige Forsikring ASA.