Bærekraftige investeringer

Ungdommer som står med knyttete hender sammen i en sirkel

Gjensidigestiftelsen fremmer og støtter bærekraftig utvikling lokalt og globalt gjennom sitt gavearbeid, investeringsportefølje og eierskap i Gjensidige Forsikring ASA.

Bærekraftig investering understøtter vår investeringsstrategi. Vi samarbeider tett med ledelsen i Gjensidige Forsikring ASA og våre eksterne fondsforvaltere for å ta hensyn til miljø-, sosial- og styringsspørsmål (ESG) og vedta aktivt eierskap på begge områdene.

Gjensidigestiftelsen er forpliktet til ansvarlig investering. Ansvarlig investering er en effektiv måte å håndtere investeringsrisiko på og sikre god avkastning på investeringene. Stiftelsen understreker viktigheten av å ta hensyn til ESG (miljø, sosial og styresett) i alle investeringsaktiviteter. Siden 2018 har stiftelsen forpliktet seg til å overholde FNs støttede prinsipper for ansvarlige investeringer og har bygget sine ansvarlige investeringsaktiviteter rundt disse prinsippene. PRI hjelper stiftelsen med å gjennomføre ansvarlige investeringer.

Gjennom tilskuddsprogrammet, investeringene og eierskapet i Gjensidige Forsikring ASA, fremmer og støtter Gjensidigestiftelsen bærekraftig utvikling, lokalt og globalt.

Stiftelsen inkorporerer bærekraft sammen med mer tradisjonelle investeringsfaktorer når de tar investeringsbeslutninger. I denne prosessen bruker investeringsteamet spesialisert forskning.

Stiftelsen investerer i stor grad gjennom eksterne investeringsforvaltere. Derfor spiller disse investeringsforvalterne en integrert rolle i implementeringen av vårt fokus på bærekraft. Denne modellen krever nøye koordinering og justering mellom stiftelsen og forvalterne. Som en del av overvåkingsprosessen vurderer stiftelsens investeringsteam i hvilken grad forvalteren effektivt integrerer ESG og bærekraftsfaktorer i investeringsprosessen. Stiftelsens ansvarlige investeringsmetoder inkluderer bærekraftsanalyse, aktivt eierskap og engasjement og innvirkning på investering. Bærekraftsanalyse inkluderer normbasert screening, ESG-integrering og temainvestering.

Normbasert screening: Investeringsteamet vurderer ansvarsnivået til spesifikke selskaper gjennom deres overholdelse av FNs og OECDs internasjonale normer. Disse normene omhandler blant annet FN-avtaler om menneskerettigheter, arbeidslover, korrupsjon og miljøvern. Stiftelsen utfører regelmessig en normbasert screening av porteføljen. Hvis det oppdages hendelser, søker stiftelsen å ta kontakt med fondsforvaltere for å kartlegge spørsmål og avgjøre hvordan dette skal håndteres i hvert enkelt tilfelle.

ESG-integrasjon: ESG-spørsmål er integrert i investeringsanalysene sammen med tradisjonelle økonomiske indikatorer. Stiftelsen favoriserer kapitalforvaltere som aktivt overvåker ESG-problemene i selskaper som en del av deres investeringsaktiviteter og strever med å forstå effekten av ESG-emisjoner på selskapets potensielle fortjeneste og risiko.

Tematiske investeringer: Stiftelsen fokuserer på temaer for bærekraftig utvikling som inkluderer klimaendringer, helse, sirkulær økonomi og fornybare energiformer, og endringer drevet av demografiske makrotrender.

Ekskludering av selskaper: Stiftelsen arbeider for å unngå investeringer i selskaper som produserer tobakk.

Aktivt eierskap og engasjement: Stiftelsen gjennomgår kvartalsvis alle aksje- og renteinvesteringer for å generere et nåværende totalbilde av innholdet i investeringsporteføljen og identifiserer engasjementsaker. I samarbeid med selskaper ønsker stiftelsen å ta ansvar som eier ved å fremme ansvarlig forretningspraksis og derved sikre langsiktig verdi for investeringsobjektene. I indirekte engasjement fører en kapitalforvalter dialogen med selskapene og deltar på de årlige generalforsamlingene på vegne av stiftelsen.

Temaspesifikt proaktivt engasjement: Stiftelsen deltar i proaktive engasjementsaktiviteter som er ment å påvirke selskaper på en konstruktiv måte mens de tar hensyn til fremtidens ansvarsutfordringer og FNs bærekraftsmål. Engasjementsaktivitetene gjennomføres med andre investorer og aktiva-eiere gjennom samarbeidsplattformer.

Deltakelse i investorinitiativer: Stiftelsen deltar i investorinitiativer gjennom PRI. I et investorinitiativ kombinerer en gruppe investorer sine ressurser for å presentere et felles budskap til et selskap. Normalt fungerer en eier eller en gruppe eiere som grunnlegger og utfører av initiativet. Et stort antall eiere kan delta i et investorinitiativ, og hensikten er å få et så bredt og innflytelsesrikt eierforhold som mulig for å overbevise selskapets ledelse om å endre noen aspekter av selskapets virksomhet.

Impact Investing: Stiftelsen har en portefølje av impact investeringer. Effektinvestering refererer til investeringer i selskaper, organisasjoner eller fond, hvis formål er å gi investeringsavkastning sammen med en betydelig sosial eller miljømessig innvirkning.

Som en del av arbeidet vårt med å fremme ansvarlig investering, og som et bidrag til utviklingen av et mer bærekraftig globalt finanssystem, har Gjensidige Foundation signert flere internasjonalt anerkjente initiativer og prinsipper.

This image has an empty alt attribute; its file name is image.png

PRI: Siden våren 2018 har stiftelsen vært undertegner prinsippene for ansvarlige investeringer (PRI). De seks prinsippene for ansvarlige investeringer er et frivillig og ambisiøst sett med investeringsprinsipper. Nettverket av underskrivere jobber sammen for å sette de seks prinsippene i praksis. Målet er å forstå konsekvensene av bærekraft for investorer og støtteundertegnere for å innlemme disse problemene i deres investeringsbeslutninger og eierpraksis.

Bilderesultater for norsif logo"

Norsif:
Det norske forumet for bærekraftige og ansvarlige investeringer er en uavhengig sammenslutning av aktivaiere og kapitalforvaltere, tjenesteleverandører og bransjeforeninger med interesse for utvikling av ansvarlige og bærekraftige investeringer. Foreningen har som mål å fremme og bidra til utviklingen av feltet for ansvarlige investeringer i norsk finansnæring og blant andre interessenter. Stiftelsen er en av Norsifs stiftende organisasjoner.

Bilderesultater for Climate action 100 logo"

Climate Action 100+:
Climate Action 100+ er et investorinitiativ for å sikre at verdens største bedriftens klimagassutslippere tar nødvendige tiltak mot klimaendringene. Selskapene inkluderer 100 «systemisk viktige emittere», som står for to tredjedeler av de årlige globale industrielle utslippene, sammen med mer enn 60 andre med betydelig mulighet til å drive overgangen til ren energi. Initiativet ble lansert i desember 2017 og har fått verdensomspennende oppmerksomhet som en av 12 sentrale globale initiativer for å takle klimaendringene.

This image has an empty alt attribute; its file name is image.png

Gensidigestiftelsen mener det å gi investorer muligheten (og ansvaret) til å holde selskapene ansvarlige for klimaendringsstrategier under generalforsamlinger, er et effektivt verktøy for å hjelpe selskaper med å nå mål for utslippsreduksjon mens de fortsetter å vokse bærekraftig.

Vi støtter Say on Climate i deres arbeid med å veilede investorer og bedriftsledere i en posisjon av åpenhet og tillit, slik at de kan ta meningsfulle og verdifulle handlinger på #climatechange. Lær mer: sayonclimate.org