En satsing på trygghetstreff for eldre

Norske Kvinners Sanitetsforening har de siste tre årene gjennomført over 100 trygghetstreff for hjemmeboende eldre. Nå styrkes satsingen med 10,9 millioner kroner fra Gjensidigestiftelsen.

I 2015 ga Gjensidigestiftelsen 350 millioner kroner til satsingen Det store brannløftet, som skulle styrke den norsk brannberedskap gjennom flere forebyggende tiltak. I prosjektet ble det blant annet satset på trygghetstiltak for eldre, hvor frivillige fra sanitetskvinnene i samarbeid med lokale brannvesen kurset eldre i teoretisk og praktisk kunnskap om brannvern.

Økt satsing på trygghet for eldre

I Gjensidigestiftelsens langtidsplan er bedre brannforebygging et klart definert mål, og dette er bakgrunnen for at vi nå går inn i et samarbeid med sanitetskvinnene på dette området i perioden 2024-2026. Ni av ti som omkommer i brann dør i boligbranner i eget bosted, og målt i antall skader meldt til skadeforsikringsselskapene utgjør boligbranner den største posten. Det er hovedsakelig personer i sårbare grupper, herunder eldre med hjelpebehov, som omkommer i brann. Samtidig har regjeringen som mål at flere eldre skal bo hjemme lengre, og derfor er dette arbeidet med bedre brannforebygging blant denne gruppen viktig.

En møteplass for flere

Hvert enkelt trygghetstreff er et lokalt arrangement hvor man skaper en sosial møteplass med fokus på brannsikkerhet for risikoutsatte grupper. Lokalforeningene i NKS gjennomfører treffene i samarbeid med det lokale brannvesenet. På treffene får gjestene informasjon fra brannvesenet om brannsikkerhet. Budskapet er tilpasset målgruppen og fokuserer spesifikt på tidlig varsling/fungerende røykvarsel og tiltak for egen sikkerhet ved brann. Det gjennomføres som oftest også en slukkedemonstrasjon hvor deltakerne får mulighet til å prøve brannslukningsapparat.

Bilde av en mann og en dame med en sjekk.
Seniorrådgiver Joakim Berntson Aase fra Gjensidigestiftelsen og avdelingsleder for trygge lokalsamfunn i NKS, May Britt Buhaug. Foto: Paal Mork-Knutsen, Gjensidigestiftelsen.

Effektmåles av Menon Economics

Menon Economics skal følge prosjektet og måle om deltakerne får økt kunnskap om brannsikkerhet, om treffene fører til aktiv handling, og om trygghetstreffene har effekt på opplevd trygghet i eget hjem. Menon skal også undersøke om brannvesenet ser endret adferd hos målgruppen, og om de fanger opp risikoadferd under treffene. Undersøkelsen kan gi innsikt i hvordan organisasjoner kan organisere prosjekter der store deler av arbeidet gjøres av frivillige.