God psykisk helse og livskvalitet

Psykiske utfordringer blant unge har de siste årene fått økende oppmerksomhet i Norge. Psykiske plager og lidelser er ifølge Folkehelseinstituttet det viktigste helseproblemet blant barn og unge. Cirka 7–8 prosent (omkring 70 000) mellom 3 og 18 år har en psykisk lidelse som bør behandles.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har fremhevet at arbeidet med å fremme god psykisk helse og forebygge psykisk uhelse skal være ressursorientert og med mål om å øke bevissthet og engasjement hos den enkelte. Livskvaliteten er i gjennomsnitt høy i Norge, men den er skjevfordelt, og noen grupper opplever dårlig livskvalitet. Å ha god livskvalitet handler om frihet, trygghet, helse, fellesskap og muligheter for selvutvikling. Helsemyndighetene peker på fem aktiviteter som kan bidra til god livskvalitet og har god vitenskapelig dokumentasjon:

å knytte bånd, å være aktiv, å være oppmerksom, fortsette å lære og å gi/bidra.

Mennesker som tar del i slike aktiviteter regelmessig, har høyere livskvalitet enn andre som ikke deltar. Gjensidigestiftelsen ønsker å bidra til god fysisk og psykisk helse for befolkningen.

Satsingen unge og psykisk helse

Gjensidigestiftelsens styre avsatte i 2021 25 millioner kroner til en 3-5-årig satsing kalt «Unge og psykisk helse».  

Satsingen har følgende overordnede mål:  

Styrke unges psykiske helse gjennom å gi økonomisk støtte til helsefremmende og forebyggende tiltak i frivillige organisasjoner. 

Bidra til læring og bedre samhandling mellom frivillige organisasjoner som jobber med temaet unge og psykisk helse og andre aktører på feltet. 

Bidra til tryggere digital hverdag for barn og unge gjennom støtte til aktører som arbeider med tiltak på feltet.  

Sette aktuelle temaer innen psykisk helse og ungdom på dagsorden og bidra med midler til kunnskapsoppbygging.  

Vi samarbeider blant annet med Rådet for psykisk helse på dette området. Dette samarbeidet har blant annet resultert i seks kampanjefilmer under fanen «Løft blikket», som handler om utfordringer barn og unge kan møte på i oppveksten, og hvordan voksne må ta ansvar når de ser ting som ikke er greit. Filmene er en del av prosjektet Psykisk oppvekst: en kunnskapssamling om barn og unges psykiske helse og utvikling.

Bilde av en foredragsholder på scenen

I september gjennomførte Gjensidigestiftelsen, Gjensidige Forsikring og Rådet for psykisk helse en møteplasskonferanse med over 20 organisasjoner som arbeider med teamet unge og psykisk helse. Se filmen fra foredraget her.

Se filmene her: