Krav til søknader om anlegg og områder for aktivitet, idrett og friluftsliv

Gjensidigestiftelsen gir midler til anlegg og områder for aktivitet, idrett og friluftsliv, fortrinnsvis mindre bygg og mindre anlegg. Relevante byggeprosjekter kan være ballbaner, turstier, skateanlegg, sykkelbaner, skibakker, gapahuker, hytter, klubbhus og liknende.

Mange byggeprosjekter er søknadspliktige. Alle byggeprosjekter, både de som krever byggesøknad og de som er fritatt, må være i tråd med reguleringsplanen for området og bruksretten til eiendommen. Søknaden må derfor inneholde følgende dokumentasjon:

I søknaden må dere legge ved en avtale med grunneier. Avtalen må inneholde opplysninger om:
– hvilket gårds- og bruksnummer eiendommen har.
– hva slags tiltak som skal gjennomføres på eiendommen.
– at søkerorganisasjonen har bruksrett til eiendommen og hvilke forutsetninger som gjelder (inkludert bruksrettens varighet, eventuelle vilkår, om søkerorganisasjonen må betale for bruksretten og til hvilken pris).
– hvem som har drifts- og vedlikeholdsansvar for anlegget som skal oppføres.
I søknaden må dere legge ved en uttalelse fra kommunen om tiltaket. Denne må være signert av leder for ansvarlig etat i kommunen eller person med delegert myndighet. Uttalelsen må inneholde opplysninger om:
– hvilket gårds- og bruksnummer eiendommen har.
– gjeldene reguleringsplan for eiendommen og om det foreslåtte tiltaket kan gjennomføres uten en omregulering.
– om tiltaket krever byggemelding eller hvilke vilkår som eventuelt gjelder hvis tiltaket er fritatt for byggemelding.
om tiltaket har søkt om spillemidler, og eventuelt hvilken prioritert tiltaket har i kommunal plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet.
kontaktopplysninger til relevant saksbehandler i kommunen.

Forhåndsgodkjenning av utforming av et idretts- eller friluftsanlegg fra kommunen er ikke tilstrekkelig dokumentasjon.

Gjensidigestiftelsen støtter ikke byggeprosjekter som krever omregulering av eiendommen før tiltaket kan realiseres. Dere kan søke om støtte når omreguleringen er gjennomført.
Gjensidigestiftelsen dekker maksimalt 50 % av kostnadene for byggeprosjekter.

Dere må dokumentere at prosjektet er fullfinansiert før vi utbetaler midler. Tildelingen trekkes tilbake hvis prosjektet ikke er fullfinansiert senest 15. september året etter at søknad ble sendt.

Søkerne kan sette opp tilskudd fra spillemiddelordningen for idretts- og friluftslivsanlegg som en inntektspost. Søkerne oppfordres til å benytte kommunens ansatte og fylkeskommunenes idrettskonsulenter for å få råd om søknadsprosessen og hvilke krav som gjelder for byggeprosjekter og spillemiddelsøknader.