Kriterier for tildelinger tilknyttet Gjensidigestifelsens satsinger

Gjensidigestiftelsen (heretter stiftelsen) gir støtte gjennom åpne søknadsutlysninger og stiftelsens egne satsinger. Disse kriteriene gjelder støtte til prosjekter tilknyttet stiftelsens egne satsinger. Åpne søknadsutlysninger og støtteordninger kan også ha andre, mer spesifikke, kriterier. 

Hvem kan stiftelsen samarbeide med om satsinger 

Stiftelsen kan samarbeide med organisasjoner og virksomheter i frivillig, offentlig og privat sektor om satsinger. 

Hvem kan motta midler 

Følgende organisasjonstyper kan få innvilget prosjektstøtte gjennom satsinger: 

 • Lag, foreninger og organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret. 
 • Offentlige aktører kan i enkelte tilfeller få støtte til prosjekt tilknyttet stiftelsens satsinger. 

Prosjektet må være forankret i organisasjonen. Organisasjonens, eventuelt lokallagets, styre må stille seg bak en søknad om støtte.  

Hvis støttemottaker er et ideelt aksjeselskap, er det et krav at 1) søkers formål må være ideelt; 2) selskapets vedtekter spesifiserer at ved avvikling av selskapet skal alle gjenværende verdier tilfalle det ideelle formålet eller et tilsvarende ideelt formål; og 3) det må fremkomme i vedtektene at aksjonærene ikke kan ta ut utbytte. 

Hva gis det støtte til 

Prosjekter tilknyttet satsinger må være innenfor langtidsplanens prioriterte innsatsområder og de overordnede målene innenfor trygghet og helse. I særskilte tilfeller kan stiftelsen tildele midler til et tema som ikke er beskrevet i langtidsplanen. Kravet om at tiltaket må være allmennyttig og innenfor stiftelsens formål, er imidlertid ufravikelig. 

For øvrig gjelder følgende kriterier: 

 • Tildelingen fra stiftelsen gis som prosjektstøtte og er tidsbegrenset. Søkere må beskrive hvordan tiltakene skal videreføres uten støtte fra stiftelsen. 
 • Stiftelsen kan støtte lønnsutgifter som er direkte knyttet til et tidsavgrenset prosjekt hvis behovet er god begrunnet og lønnsnivået er nøkternt. 

Når offentlige aktører er samarbeidspartnere i et prosjekt, ønsker stiftelsen at de også bidrar med egne ressurser. Bidragene kan være økonomiske midler, men også ansattressurser, lokaler, tomter, kompetanse, driftsressurser og liknende.  

Behovet for evaluering eller forskning skal vurderes når en satsing planlegges. Det kan gis støtte til at prosjekteierne utfører egenevaluering som en del av prosjektet. Stiftelsen kan bevilge midler til ekstern evaluering eller forskning tilknyttet satsinger eller prosjekter. 

Hva støttes ikke 

 • Prosjekter som er ferdigstilt før søknaden er behandlet av styret. 
 • Bestillinger til innkjøp og alle kostnader som søker har hatt før de mottar skriftlig svar om tildelingen. 
 • Utgifter til ordinær drift av organisasjoner. 
 • Næringsvirksomhet. 
 • Sponsorater. 
 • Religiøse formål, dvs. forkynnende virksomhet. 
 • Parti- og interessepolitiske formål. 
 • Prosjekter som gjennomføres i utlandet. 

Krav til søknaden og søknadsfrist 

 • Søknaden må sendes inn på stiftelsens elektroniske søknadsskjema. Søknader som sendes inn på andre måter behandles ikke. 
 • Søknaden må beskrive hva organisasjonen skal oppnå i prosjektet, med tydelige resultatmål og beskrivelser av hvordan disse skal oppnås. 
 • Søknaden må ha et prosjektbudsjett med oversikt over inntekter og utgifter. Søker må vise kostnadene i prosjektet er nøkterne og relevante for gjennomføring av prosjektet. 
 • Søknaden må inneholde riktig informasjon på alle påkrevede punkter i søknadsskjemaet. 
 • Søknaden må være mottatt innen den tidsfristen stiftelsen har satt for å behandles.