Naturglede

Gjensidigestiftelsen lanserte 7. mai en storstilt satsing på Naturglede, som vil gjennomføres i perioden 2024-2026.

En tredelt satsing

Satsingen har en totalramme på 200 millioner kroner, og har som hovedmål å fremme økt og bærekraftig bruk av natur som arena for aktivitet, mestring, sosiale felleskap og naturopplevelser. Satsingen er delt i tre temaområder.

Temaområde 1 – Aktiv i naturen

Dette temaområdet rettes mot aktiviteter som finner sted i nærnatur. Det skal lyses ut midler som skal bidra til at flere blir aktive i sine nærmiljø. Utlysningen blir tilgjengelig i vår søkerportal 14. mai.

Gjensidigestiftelsen skal gi støtte til frivillige organisasjoner som tilbyr lett tilgjengelige aktiviteter til alle. Det vil gjelde både styrking av eksisterende tilbud og etablering av nye tilbud. I tillegg er det et mål at flere engasjerer seg som frivillige. Denne utlysningen er en del av den nasjonale dugnaden «Friluftslivet år», og er et supplement til blant annet, Miljødirektoratets tilskuddsordning i samme tidsrom.

Aktiv i naturen har en økonomisk ramme på 50 millioner kroner.  

Temaområde 2 – God og trygg tilgang til naturen

Dette temaområdet rettes mot fysisk tilrettelegging i områder og anlegg for naturaktiviteter for personer med særskilte behov. Behovet for å skape økt rom for deltakelse er godt dokumentert og viser blant annet at mennesker med funksjonsnedsettelser ekskluderes mer enn resten av befolkningen når den nødvendige fysiske tilretteleggingen ikke er ivaretatt.  Målet med temaområdet er derfor å gjøre det enklere for flere å benytte nærturmulighetene som finnes.  

Arbeidet skal gjøres ved å kartlegge lokale behov, og identifisere mulige tiltak til økt tilrettelegging i eksisterende anlegg og områder regulert friluftsliv der folk bor, for deretter å inngå samarbeid med andre aktører om finansiering og gjennomføring av prosjekter over hele landet. I denne utlysningen er det Friluftsrådenes Landsforbund som har prosjektledelse.

Det er satt av en ramme på 80 millioner kroner for gjennomføring av arbeidet og finansiering av prosjekter som møter kriteriene. 

Temaområde 3 – Naturen som læringsarena

Dette temaområdet rettes mot oppvekst og utdanning. Naturen som læringsarena handler om å utnytte naturen som et utvidet læringsrom og kilde til læring og mestring i skole og barnehage.  Arbeidet vil skje i to grunnleggende deler: 

  1. Støtte tiltak som bidrar til å innpasse uteskole- og uteromsdidaktikk i lærer- og barnehagelærerutdanningen. 
  1. Samarbeide med og støtte til friluftslivsorganisasjoner som tilbyr tilpassede uteundervisningsformer rettet mot barnehage og skole. 

Den første delen av prosjektet vil bidra til å styrke forsknings- og undervisningsressurser i utvalgte utdanningsinstitusjoner som tilbyr lærerutdanning der lærerstudenter tilegner seg denne kompetansen før de går ut i praksis. For å få til det satses det på formalisering og styrking av varig samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og friluftslivsorganisasjoner.  For dette temaområdet er det Norsk Friluftsliv som har prosjektledelse.
 
Den andre delen av prosjektet vil bidra til å styrke samarbeid med frivillige friluftslivsorganisasjoner, som opererer både nasjonalt og/eller med et bredt lokalt nedslagsfelt, om å videreutvikle eksisterende prosjekter rettet mot å tilføre naturkompetanse til ansatte i skoler og barnehager.  

Dette temaområdet har en samlet økonomisk ramme på 66 millioner kroner.