Kontrollutvalg

Kontrollutvalget skal se til at stiftelsen virker på en hensiktsmessig og betryggende måte i samsvar med lov, vedtekter, retningslinjer fastsatt av generalforsamlingen, samt pålegg fra Finanstilsynet. Komiteen skal ha fokus på stiftelsens styringssystemer, interne kontrollordninger og oppfølging av gavevirksomheten.

Medlemmene er:
Hege Dahl (leder)
Lars Angermo
Erik Lind