Rekordsjekk til Stine Sofies Stiftelse

Torsdag 8. desember måtte Ada Sofie Austegard avbryte et møte fordi hun hadde fått et uanmeldt besøk. Det som møtte henne var en kjempeoverraskelse.

I kontorlandskapet sto Inger Mari Sørvig, kundevalgt i Gjensidigestiftelsen, og ventet på henne med en kjempesjekk på nesten 28 millioner. Med seg på slep hadde hun NRK Sørlandet, og ingen som jobbet på Stine Sofie Senteret i Grimstad ante noe om det som var i vente.

Da Ada Sofie kom ut ble hun overrasket med en kjempesjekk. De 27 727 278 kronene skal brukes til fire delprosjekt, som bygger på en tiårig samarbeidsavtale mellom Stine Sofies Stiftelse og Gjensidigestiftelsen.

Utrolig rørt og glad

– Dette er helt fantastisk. Det bidrar til at vi kan avdekke og forebygge mer. Jeg blir veldig rørt, sier en tydelig preget Austegard når Gjensidigestiftelsen dukker opp med overraskelsen.

Sjekken som blir delt ut er unik i stiftelsens historie da det er den største som er delt ut til en enkeltorganisasjon noensinne.

Vi er veldig stolte av samarbeidet vi har sammen, og er glade for å kunne bidra til dette arbeidet, sa Inger Mari Sørvig da overleverte sjekken.

Inger Mari Sørvig fra Gjensidigestiftelsen overrasket Ada Sofie Austegard i Stine Sofie Stiftelsen med en rekordsjekk
Inger Mari Sørvig fra Gjensidigestiftelsen overrasket Ada Sofie Austegard i Stine Sofie Stiftelsen med en rekordsjekk

Livsløpsprogrammet

Søknaden som ble innvilget omhandler livsløpsprogrammet 2023-2026, og består av fire delprosjekter:

Delprosjekt 1. Stine Sofie Foreldrepakke – nasjonalt implementeringsprosjekt

Bakgrunn: Etter tre års drift har foreldrepakken oppnådd nasjonal utbredelse, og over 85 % av helsestasjonene og sykehus har bestilt foreldrepakken. Imidlertid er det kun gjennomført opplæring på 22 % av helsestasjonene. Det betyr stor variasjon i implementering og bruk, som igjen kan svekke det forebyggende arbeidet. 

Mål: Målet i delprosjektet er å forbedre og styrke anvendelsen av Stine Sofie Foreldrepakke ved å sikre god opplæring av alle fagpersoner som skal benytte informasjonsmateriellet i sin praksis. På den måten får alle blivende og nybakte foreldre i Norge likeverdig informasjon om hva de kan gjøre for å unngå å komme i situasjoner som kan være farlige og utrygge for barnet. En økt innsats på opplæring skal føre til at foreldrepakken benyttes i henhold til intensjon og veileder. 

Beskrivelse: Styrke implementeringen gjennom rekruttering av to ressurspersoner ved hver helsestasjon og sykehus, som får særskilt opplæring i Foreldrepakke og ansvar for å programmet på sitt arbeidssted. Videre skal det arrangeres jevnlige samlinger om implementering, erfaringsutveksling og kompetanseheving. Det skal også rette oppmerksomhet mot å forsterke relasjon og samarbeid mellom lokale fagmiljøer/tjenester (som barnevern, politi, familievernkontor og kommuneledelse). Grunnet en svært presset sykehus- og kommuneøkonomi, er det en forutsetning at samlingene er kostnadsfrie. 

For å forsterke arbeidet med implementering skal det også utvikles et e-læringsverktøy. Den digitale læringsressursen skal bli et supplement til den fysiske opplæringen. Målet er at den digitale opplæringspakken skal yte viktig implementeringsstøtte og bidra til god og lik bruk av Foreldrepakken. 

Delprosjekt 2. Stine Sofie Skolepakke – styrke handlingskompetanse i skolen 

Bakgrunn: Stine Sofies Stiftelse har de siste årene hatt betydelig satsning på forebygging og avdekking blant helse- og barnehagepersonell gjennom tiltakene i Livsløpsprogrammet. Nå ønskes det å rette søkelyset på det neste steget i livsløpet og utvikle tiltak for skolebarn: Stine Sofie Skolepakke. 

Gjennom stiftelsens mangeårige arbeid er det kjent at barn i skolealder har liten kunnskap om vold og overgrep, og hva de skal gjøre dersom de blir utsatt. 20-30 % av de som opplever seksuelle overgrep oppgir en jevnaldrende som overgriper. Voksne i skolen opplever temaet vold og seksuelle overgrep som utfordrende og vanskelig. Dette viser et behov for å styrke handlingskompetansen på vold og overgrep hos både voksne og barn i skolen. 

Mål: Målsettingen med Stine Sofie Skolepakke er å styrke handlingskompetansen hos voksne og barn i skolen slik at vold og overgrep forebygges og avdekkes effektivt. 

Beskrivelse: Skolepakke vil bygge på erfaringer fra utvikling, pilotering og implementering av Stine Sofie Barnehagepakke. Mye av grunnlaget for Stine Sofie Skolepakke er allerede på plass, men det vil være behov for en utviklingsprosess for å tilpasse tiltaket til en ny arena, ramme-betingelser, lovverk og organisering (skoleverket), samt en ny målgruppe. En av tilpasningene som kan være nødvendig er å i større grad involvere barn og unge selv i opplæringen. 

Modul 1 er beregnet på lærere, miljøarbeidere, SFO, skolehelsetjenesten m.v. 

Modul 2 er beregnet på elever og omsorgspersoner. Modul 2 tilpasses tematisk til det som er relevant for det enkelte alderstrinn. Eksempler på dette kan være grenser, hemmeligheter og utfordringer med digitale plattformer. 

I utviklingen av Stine Sofie Skolepakke vil det også utredes ulike implementeringsmodeller. 

Delprosjekt 3. Regionale familiegrupper – neste steg for Stine Sofie Hverdagspakke 

Bakgrunn: Siden Stine Sofie Senteret ble etablert i 2016 har mer enn 2500 barn fra hele landet deltatt på kursopphold sammen med sine søsken og trygge omsorgspersoner. Stine Sofies Stiftelse ønsker nå å utvikle et regionalt tilbud til voldsutsatte barn og deres familier, som bygger på grunnprinsippene fra Stine Sofie Senteret, mestring, gode opplevelser og styrken i fellesskapet står sentralt. Nær sagt alle pasientgrupper i Norge har, gjennom sine interesseorganisasjoner, sosiale sammenkomster hvor man lærer mer om egen tilstand, og kan treffe likesinnede i samme situasjon. Kartlegginger gjort på familiene på Stine Sofie Senteret, viser at mange av deltakerne lever ensomme og kompliserte liv. 

Mål: Hovedmålsettingen med familiegruppene er å styrke familiens opplevelse av fellesskap og tilhørighet til andre familier i samme situasjon. Sekundært er det et mål å gi familiene oppdatert kunnskap som er relevant for deres situasjon, der formidling av rettigheter, hjelpetilbud lokalt og generell kunnskap om konsekvenser av vold/overgrep er det primære. Innsikt og læringspunkter fra Stine Sofie hverdagspakke skal videreføres i en ny drakt i regionale familiegrupper, og skal tilpasses den nye lovbestemte Barnekoordinator-rollen som er på vei ut i kommunene. Modellen er hentet fra kreftkoordinator-rollen som samarbeider tett med kommunens tjenester, lokale kreftforeninger og kreftpasienter/pårørende. 

Beskrivelse: Gruppene ledes av fagpersonell med relevant kompetanse innen området vold og overgrep. Det er et mål å etablere familiegrupper i alle fylker i Norge, med en utvidelse til kommunale eller interkommunale grupper på sikt. Det er foreløpig lagt opp til to moduler/nivåer 

Delprosjekt 4. Den norske trippel-S-undersøkelsen – forskerstilling

Bakgrunn: Forekomst av vold og seksuelle overgrep mot barn er høy, og konsekvensene er store. Målrettet kunnskap er avgjørende for å kunne forebygge, avdekke og ivareta barna på en bedre måte. Den norske trippel-S-undersøkelsen et unikt forskningsprosjekt både nasjonalt og internasjonalt, og er banebrytende med tanke på kunnskap om voldsutsatte barn og unge. Studien vil bidra til å dekke opp kunnskapsmanglene på feltet. Den norske trippel-S-undersøkelsen er et samarbeid mellom Stine Sofies Stiftelse (SSS) og Folkehelseinstituttet (FHI). 

Mål: Eetablere en longitudinell helseundersøkelse av barn og unge som er utsatt for vold, omsorgssvikt og seksuelle overgrep, etter modell av MoBa-undersøkelsen og andre store befolkningsundersøkelser. En longitudinell studie er en tverrsnittstudie som går over tid, hvor man følger de samme observasjonsenhetene. Målet er å undersøke utvikling og endring. Intensjonen i dette prosjektet er å følge opp barn, ungdom og deres omsorgspersoner frem til barna er fylt 18 år. 

Gjennomføring: Informantene er barn og unge utsatt for vold, omsorgssvikt og seksuelle overgrep som har hatt et opphold på Stine Sofie Senteret, samt deres trygge omsorgsperson. Både barn, unge og voksne deler informasjon om egen volds- og overgrepshistorie, hvilke utfordringer de står i, status blant annet med fokus på skole, arbeid, psykisk og somatisk helse. Studiens design gir en unik mulighet til ny kunnskap for å påvirke både fagfeltet og beslutningstakere til det beste for voldsutsatte barn, unge og deres familier. Prosjektgruppen er sammensatt med representanter fra FHI, og ledet av professor Børge Sivertsen, i tillegg til representanter fra Stine Sofie Stiftelse og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress og Universitetet i Bergen. Studien har per dags dato rekruttert ca. 600 deltagere (barn, unge og omsorgspersoner). Første doktorgradsstipendiat er i avslutning av sin avhandling.

Forskningsprosjektet er påbegynt og de første fem årene ble primært finansiert av Stine Sofies Stiftelse.