15 millioner til Korona-tiltak

Barn som spriter av hendene hjemme

Gjensidigestiftelsen arbeider for gode liv i et trygt samfunn. I disse dager er samfunnet vårt i en ekstraordinær situasjon. Korona-utbruddet har fått store konsekvenser for hvordan vi lever våre liv, og rammer sårbare grupper spesielt hardt. Frivillige organisasjoner bidrar med sine ressurser for å bistå helsetjenesten, tilpasse sine aktiviteter i henhold til offisielle krav og pålegg, ivaretakelse av sårbare grupper og bistand til personer som trenger hjelp. Vi ser at humanitære organisasjoner og den frivillige beredskapen har fått større oppgaver og vanskeligere rammebetingelser i denne situasjonen. Gjensidigestiftelsen ønsker derfor å bidra med ressurser til frivillige organisasjoner og utlyser en ekstraordinær tilskuddsordning i forbindelse med Korona-utbruddet.

NB: På bakgrunn av svært mange mottatte søknader stenger søknadsskjemaet klokken 12.00 fredag 3. april. Om du ønsker å søke støtte under denne tilskuddsrunden, må du derfor sende inn søknaden din før fristen i morgen.

Disse kan søke støtte
• Frivillige lag, foreninger og organisasjoner, sosiale entreprenører og ideelle selskap som er registrert i Frivillighetsregisteret.
• Gjensidigestiftelsen kan beslutte at andre organisasjoner kan søke om eller tildeles støtte for spesifikke prosjekter.

Dette gis det støtte til
• Det kan søkes om støtte til strakstiltak, utstyr eller andre tiltak som bidrar til å redusere de negative konsekvensene av Korona-tiltakene for sårbare grupper.
• Rekruttering, opplæring, organisering og ivaretagelse av frivillige som gjør en ekstra innsats i forbindelse med koronautbruddet.

Hva søknaden skal inneholde
• Beskrivelse av hvilke tiltak som skal gjennomføres.
• Beskrivelse av hvordan virkemidlene bidrar til å nå sårbare grupper som er spesielt utsatt på grunn av koronautbruddet.
• Opplysninger om eventuelle samarbeidspartnere.
• Kortfattet budsjett for tiltakene, inkludert eventuell egenfinansiering og andre tilskudd.

Hva støttes ikke av denne utlysningen
• Økonomisk tap i forbindelse med avlyste arrangement, aktiviteter eller bortfall av alle typer inntekter.
• Faste utgifter som husleie, renteutgifter og ordinære lønnsmidler osv.

Vilkår for å motta støtte
Støttemottakere må følge nasjonale pålegg og anbefalinger om hvordan bistand fra frivillig sektor til koronaarbeidet skal utføres. Dette må kunne dokumenteres ved forespørsel.
Organisasjoner som bevilges midler forplikter seg til å følge rapporteringsvilkårene til Gjensidigestiftelsen og øvrige kriterier for tildelinger som opplyses om ved tildeling.
Avtale med kommune skal kunne dokumenteres ved behov.

Søknadsfrist er løpende og med rask saksbehandling. Tiltak skal starte opp så raskt som mulig etter tildeling.

Ved spørsmål, ta kontakt med seniorrådgiver Anne Kjersti Toft eller områdeleder Janne Andresen Wågenes.