Aktiv fritid for alle 2024

Å delta i fritidsaktiviteter og være sammen med andre, bidrar til god livskvalitet for alle. Det er likevel mange som ikke deltar i fritidstilbud, enten fordi de ikke kjenner til hvilke tilbud som finnes, tilbudet er for dyrt eller at det ikke er godt nok tilrettelagt for alle. En stor andel finner heller ikke tilbud de har lyst til å delta på.

Frivillighetsbarometeret 2023 viser at den frivillige innsatsen nå er tilbake på nesten samme nivå som før pandemien. Samtidig er det behov for å styrke de frivilliges kompetanse om blant annet drift, rekruttering og inkludering av deltakere. Lag og foreninger forventes i større grad å drive aktiviteter som er meningsfulle og spennende for flest mulig, uten at deltakerkostnadene blir for store.

Lag og foreninger som har gode tiltak som fører til at flere deltar i jevnlige og langvarige aktivitets- og fritidstilbud, som kan søke støtte.

Søknadsfristen for denne utlysningen er 1. september. Søknadsskjemaet er foreløpig ikke åpnet, og vil bli tilgjengelig i vår søkerportal senest 1.august.

Personer som spiller kort rundt i et bord.
Vi prioriterer søknader som bidrar til at flere kan delta i organiserte fritidstilbud.

Formålet med utlysningen

At flere deltar i organiserte fritidstilbud.

Målgrupper

Alle aldersgrupper.

Hva gis det støtte til?

Tiltak som fører til at flere deltar i jevnlige og langvarige aktivitets- og fritidstilbud.

Hva vi vektlegger i prioritering av søknader

At prosjektet tydelig bidrar til å inkludere alle, uavhengig av deres funksjonsnivå, økonomiske og sosiale forutsetninger.  

At prosjektet har betydelig frivillig arbeidsinnsats i gjennomføringen. 

At prosjektet involverer målgruppen i planlegging og gjennomføring.  

At prosjektet tar miljøhensyn som for eksempel gjenbruk, lån av utstyr, kildesortering etc. 

Hvem kan søke støtte?

Lag, foreninger og organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret.  

Frivilligsentraler.

Interkommunale friluftsråd.  

Fritidsklubber som er medlemmer i organisasjonen Ungdom og fritid. 

Gjensidigestiftelsen behandler kun én søknad fra hver organisasjon. Organisasjoner oppmuntres til å samarbeide om tiltak internt og/eller samarbeide med andre organisasjoner.  

Hvor mye kan det søke om?

Minste mulige søkebeløp er 30 000 kr og maksimalt søkebeløp er 600 000 kroner.  

(Prosjektstøtten kan dekke inntil to års gjennomføring).

Hva støttes ikke i denne utlysningen? 

Alle bygg- og anleggssaker som krever kommunal godkjenning (Forskrift om byggesak).

Aktiviteter som har tett forbindelse med fortjenestebaserte aktører eller hvor tildelte midler i stor grad tilfaller disse (for eksempel leverandører med tette bånd til søker, næringslivsaktører innen turisme, utleievirksomhet og andre som kan tjene kommersielt på prosjektet).  

Driftskostnader (fast lønn til administrasjon og drift, husleie, strøm, avgifter og liknende).  

Tiltak og aktiviteter knyttet til de frivillige redningstjenestene under FORF-paraplyen.  

Aktiviteter med parti- eller interessepolitiske formål, religiøs påvirkning eller praksis (f.eks. forkynnelse, bønn og studier).  

Aktiviteter som foregår i utlandet. 

Innsending av søknad

Søknaden må sendes inn via vår nye søkerportal. Søknadsfristen er 1. september og skjemaet åpnes 1. august. Svar på søknaden sendes senest 15. desember 2024.