Det digitale Fellesverket

Prosjekteier ØSTFOLD RØDE KORS

Tildelt sum kr 30 000

Om prosjektet

Et blikk på folkehelseprofilen til Sarpsborg kommune gir en klar indikasjon på kommunens utfordringer. Sarpsborg kommune ligger dessverre blant kommunene i landet med størst utfordringer knyttet til barnefattigdom, arbeidsledige ungdom (15-29år), laveste mestring på lesing og regning for 5 klassinger, størst frafall i videregående skole og mye mer. Behovet for aktiviteter som leksehjelp, arbeidstrening, og gratis sosiale møteplasser for ungdom i nettopp Sarpsborg, er ekstremt. Ut fra SSB sin statistikk lever over 2000 barn under 17 år i Sarpsborg i familier berørt av fattigdom. Vi ser også at innvandrerbarn utgjør en stadig større andel av barn i lavinntektsfamilier. Nærmere 46% av alle barn som lever i fattigdom har minoritetsbakgrunn. Barna risikerer å falle utenfor viktige sosiale arenaer og aktiviteter. Østfold Røde Kors i samarbeid med Sarpsborg Røde Kors ønsker å igangsette Fellesverket – Røde Kors sin nasjonale satsing på ungdomsarenaer. Fellesverket er en lavterskel sosial møteplass, hvor vi skal satse på leksehjelp, arbeidstrening for utsatt ungdom, og konflikt og forebyggingstiltaket Gatemegling.
Fellesverket startet opp 1. oktober 2019, og er allerede godt etablert med en stor ungdomsgjeng på mellom 40-60 som besøker Fellesverket i åpningstiden mandager, tirsdager og torsdager kl. 14:00-20:00 og deltar i den aktiviteten som foregår. Grunnet koronautbruddet måtte Fellesverket stenge dørene og tenke nytt. Vi forsøker nå for tiden å opprettholde så mye aktivitet som mulig i digitale plattformer – som Facebook, Instagram, Snap-Chat osv. Her legges det ut konkurranser som Quiz, Kahoot osv. samt at vi er tilgjengelige for ungdommene på disse plattformene.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.