Digital kampanje for sårbare i minoritetsmiljøer

Prosjekteier INFO123

Tildelt sum kr 200 000

Om prosjektet

Målgruppen for prosjektet er primært norsk-somaliere. Info123 er også veldig bekymret over at mange i det somaliske miljøet ikke tar Corona-smitten alvorlig nok og samles i grupper til tross for smittefare. Dagbladet har nylig skrevet om denne problematikken: https://www.dagbladet.no/nyheter/hele-familien-smittet/72310688. Målgruppen har grunnet kulturelle og språklige barrierer behov for å få informasjon mer detaljert og grundig. Nylig undersøkelser viser at målgruppen har høy andel smittede: https://www.nrk.no/norge/smittevernoverlege-i-oslo_-_-meir-ny-smitte-i-bydelar-med-mange-innvandrarar-1.14968771
Undersøkelser viser at vold i nære relasjoner (VNR) har økt generelt senere tid og er mer utbredt i innvandrerbefolkningen enn i befolkningen ellers. Dette kan henge sammen med flere forhold, bl.a. at kulturen for dette er annerledes enn i opprinnelsesland. Undersøkelser viser at hele 47 % av alle familievoldssaker er fra innvandrerfamilier, en stor andel ikke-vestlige. Kilder: I. Andersen mfl.: Kriminalitet blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. SSB 2017. II.https://www.aftenposten.no/norge/i/0EykWo/47-prosent-av-barna-i-familievoldssaker-er-fra-innvandrerfamilier III. Mossige, Stefansen: Vold og overgrep mot barn og unge.
I forbindelse med Corona-epidemien er målgruppa for tiltaket ekstra utsatt og sårbar for VNR. Her kan nevnes:
• Bor i hovedsak i bygårder og i trange leiligheter og blir isolert der.
• Den viktigste avkoblingen for gruppen er sosialt samvær, som nå er sterkt begrenset. Har ikke kultur for friluftsliv.
• Dårligere oppfølging av barna hjemme fra skolen, grunnet lavt utdanningsnivå og nivå norsk.
Strakstiltaket er todelt.
I. En umiddelbar informasjons-/sensibliseringskampanje for å informere målgruppen bedre og hjelpe spesifikt ungdom til å overholde smittevernsreglement. Måltall: Hele gruppen i Norge, spesifikt minst 5000
II. Et strakstiltak inn mot å beskytte sårbare grupper(spesielt barn/ungdom og kvinner) ved aktivitet inn mot forebygging og bekjempelse av VNR. Og styrke info fra hjelpetjenester for personer som opplever VNR. Måltall: 1)Digital kampanje: 5000 2) Kvinner/sårbare ungdom VNR: 200
Tiltaket vil ha følgende hovedaktiviteter:
1. Informasjonskampanje og bruk av rollemodeller for å informere målgruppen + bruke rollemodeller til å få ungdom bort fra gater og møtepunkt.
2. Digital kampanje mot vold i nære relasjoner. Ved bruk av video laget på somalisk og norsk. Video og presentasjon vil ha et fengende innhold og tilnærming for å unngå at det blir mørkt/kjedelig, med tydelig referanse til hvor man kan få hjelp og veiledning (både offentlig og andre).
3. Digitalt lukket kvinneforum for å snakke om VNR, på morsmålet.
Info123 har erfaring med lukkede møter i sitt arbeid for forebygging av radikalisering, og derigjennom fange opp bekymringsmeldinger.
4. Dialogmøter med religiøse trossamfunn om temaene for å sikre kompetanseheving, mobilisering og handling fra disse. Kan gjennomføres digitalt.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.