Etablering av kompetansetjeneste for likepersonsarbeid.

Prosjekteier SUNNAASSTIFTELSEN

Tildelt sum kr 384 579

Om prosjektet

Mange personer med funksjonsnedsettelse opplever oppfølgingen på hjemstedet som mangelfull. De rapporter ensomhet og store begrensinger i tilgjengelige aktiviteter. Mange strever med å fungere i jobb, skole og i sosiale sammenhenger, og forsøkene på å delta på disse arenaene har ofte vært mange og mislykkede. Erfaringer og forskning viser sammenheng mellom ervervet nevrologisk skade, nedsatt mental helse og livskvalitet, spesielt når det gjelder inkludering blant venner og i jobb, skole, fritidsaktiviteter. Dette fører igjen til økt sosial isolasjon, depresjon, ensomhet og stigmatisering. I tillegg er denne gruppen betydelig mindre fysisk aktive enn normalpopulasjonen. Etter utbruddet av Covid-19, som har satt Norge og resten av verden i unntakstilstand, opplever denne sårbare gruppen usikkerhet og forverring av situasjonen. Pandemien har ført til at myndighetene har iverksatt en rekke restriksjoner for å begrense og forsinke smitteutbredelsen. Disse restriksjonene har ført til nedstengning av en rekke offentlige institusjoner. Dette har fått store konsekvenser for denne gruppens fysiske og psykiske helse. Pasienter som ikke er ferdig rehabilitert, men «godt nok» til å klare seg blir skrevet tidligere ut av sykehusene for å avlaste sengekapasitet for sykere pasienter som vanligvis hadde ligget på akuttsykehusene. Grunnet korona krisen blir disse nå tidligere og oftere overført til rehabilitering for å avlaste f.eks. Ullevål eller AHUS. I tillegg blir alle vurderings-, trenings- og kontrollopphold avlyst i hele landet. Brukerne er nå overlatt til seg selv. I hjemkommunen sitter nå nyskadde pasienter alene uten tilbud om fysioterapi eller andre tjenester de trenger for å etablere sin nye normal. Dette er en ekstremt vanskelig og bekymringsfull situasjon som kan gi alvorlige konsekvenser for den enkelte og for samfunnet, på kort og lang sikt. Dette kan Sunnaasstiftelsen gjøre noe med. Vi ønsker å forebygge isolasjon, depresjon og fysiske komplikasjoner ved å etablere en kompetansetjeneste med likepersonarbeid. Vi har kapasitet, kompetanse, og personell til å kunne etablere en likepersonstjeneste på kort tid. Tiltaket etableres så fort det er midler på plass og kan igangsettes i løpet av få uker. Tiltaket innebærer at det vil være en eller flere likepersoner (rollemodeller) tilgjengelig på en webbasert plattform. På/via denne plattformen vil likepersonene kunne svare på spørsmål og gi råd og tips til både trening og hvordan livet nå kan leves. Vi ser for oss at tiltaket starter opp en gang i uken i seks måneder. Det kan være ulike tema som har fokus hver uke. Prosjektet blir pilot på en varig kompetansetjeneste for likepersonsarbeid i framtiden. Sunnaasstiftelsen har en eksisterende ‘pool’ av erfarne likepersoner med ulik kompetanse, som kan tre inn i dette prosjektet. Forsalg på tema kan være ‘samliv og seksualitet’, forflytningsteknikker, trening i hjemmet og i nærområdet, og forebygging av trykksår.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.