Humanitær støtteaktør for myndighetene i koronakrisen

Prosjekteier STAVANGER RØDE KORS

Tildelt sum kr 200 000

Om prosjektet

Stavanger Røde Kors er en viktig støtteaktør til lokale myndigheter i håndteringen av koronapandemien. Vi er i tett og ukentlig dialog med beredskapsjefen i Stavanger kommune og med Stavanger universitetssykehus ift bistand.
Vi organiserer oss slik at vi er forberedt til å bistå kommunen/sykehuset på ulike typer oppdrag og har gode systemer for å følge opp og gi opplæring til våre frivillige. Vi er fleksible og endringsvillige slik at vi raskt er i stand til å endre fokus/prioritering, alt etter hvor de humanitære behovene er størst.

Hva vil dere gjøre noe med?
Vi dekker humanitære behov både på eget initiativ og etter forespørsel fra lokale myndigheter. Beredskapssjef i Stavanger kommune, Torstein Nielsen, sa denne uken at de ser på oss som den største og mest robuste organisasjonen i byen og at de derfor ønsker å benytte våre frivillige og deres kompetanse til større og selvstendige oppdrag.

Hvordan er situasjonen i dag?
– Vi har omstilt alle våre ordinære aktiviteter og tilpasser aktivitetene slik at vi i den grad det er mulig kan ivareta sårbare deltakere i våre eksisterende aktiviteter
– Vi har oppskalert vårt tilbud om digital leksehjelp
– Vi bemanner en legevaktbil 14 timer daglig, 7 dager i uken (koronabil) etter oppdrag fra Stavanger legevakt/kommunen
– Vi skal starte en ny aktivitet «telefonvenn» der våre frivillige bemanner et sentralbord der de som vi kan ringe inn for å prate med noen (ikke medisinsk tilbud, men frivillige har kurs i psykososial førstehjelp)

Hvordan skal dere få til tiltaket?
Vi er i stand til å gjennomføre flere typer tiltak ettersom vi har gode systemer for organisering og oppfølging av frivillige, og at våre frivillige allerede har gjennomført flere kompetansehevende kurs innen både psykososial oppfølging, førstehjelp, søk, smittevern, redning,ambulanse og andre relevante kurs. Som beredskapsorganisasjon har vi allerede en del utstyr og gode rutiner for hvordan vi skal organisere ulike typer oppdrag på en profesjonell måte og samtidig ivareta sikkerheten til våre frivillige.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.