Oppsøkende arbeid for sårbare grupper under Korona-krisen

Prosjekteier STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON AUST-AGDER OG TELEMARK

Tildelt sum kr 100 000

Om prosjektet

Kirkens bymisjon ønsker å være tilstede i menneskers liv og komme i møte behov som avdekkes. Vi ønsker å bidra i en krevende tid, ved å jobbe annerledes, dekke behov hos sårbare grupper, og sammen med lokale aktører bidra til gode tilbud.
I Kirkens Bymisjon sin nasjonale strategi er dette forankret gjennom:
«Kirkens Bymisjons visjon er at alle mennesker erfarer respekt, rettferdighet og omsorg. Vårt diakonale oppdrag er å avdekke urett, lindre nød, og påvirke årsakene til at nøden og uretten oppstår…… I perioden 2020–2025 skal vi gjøre en ekstra innsats overfor barn og unge. Vi skal bruke vår kompetanse og erfaring til å styrke relasjoner og se hele mennesket. Bygge fellesskap, styrke bærekraft, skape bevegelse. Utenforskap kan møtes med fellesskap. Avmakt kan møtes med muligheter. Kraften i uro kan omsettes til handling».
Leder for prosjektet er koordinator i 60 %-stilling fra 01.04-31.12.20. Oppgavene vil bestå i å koordinere arbeidet i Arendal, Porsgrunn, Kragerø, Brevik og Notodden, rekruttere og følge opp frivillige, og dele ideer til tiltak som er lett gjennomførbare.
Tilskuddsmidlene vil bidra til økt synlighet i bybildet gjennom profiltøy, innkjøp av utstyr som er mobilt og kan rigges lokalt etter behov, gi informasjon og ivareta smittevernreglene. Vi søker også om midler til aktivitet: påskeegg til barnefamilier, tegnesaker, spill, spandere kaffe på tur, mm. Små kostnader som kan bety litt ekstra.
Vi opplever at mange bor alene eller har lite nettverk, og at den psykiske helsa over tid forringes av mindre sosial kontakt. Derfor har vi de siste ukene økt det oppsøkende arbeidet ved at ansatte tar kontakt med enkeltpersoner via telefon, går en tur, tar en kaffe – alt for å opprettholde så god kontakt som mulig. Dette erfarer vi at hjelper, og gir følelse av tilhørighet og samhold i denne tiden. De vanlige rutinene er brutt opp, og kan føre til følelse av ensomhet og frykt. Det rapporteres om at spesielt barn og unge er utsatt når de i hovedsak skal være hjemme. Ikke alle barn vokser opp i hjem som oppleves trygge, og den vanlige kontakten med andre voksne i skoler og fritidsaktiviteter er nå borte. Kirkens Bymisjon ønsker å bidra til å avhjelpe en vanskelig situasjon, og finne løsninger som når disse familiene.
I SKBAAT har vi ansatte med sosialfaglig og pedagogisk kompetanse, diakoner og personer med utdanning innen ledelse. Vi har også samarbeidsavtaler med alle kommunene, og tett samarbeid med det offentlige og deres oppfølgingstilbud til barn/unge, familier, rus og psykisk helse.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.