Styrket oppfølging av gateagsspillere under corona-pandemien

Prosjekteier FOTBALLSTIFTELSEN

Tildelt sum kr 400 000

Om prosjektet

Fotballstiftelsens gatelag har en utfordrende situasjon nå under corona-pandemien. Flere av spillerne våre er av helsemessige årsaker svært sårbare for smitte, flere av tilbudene de benytter seg av i hverdagen er stengt, og spillere kan miste/mister oppfølging i helsetjenesten på grunn av endrede prioriteringer som følge av corona. Vi er veldig bekymret for om spillerne våre kan sprekke og at flere får forverret sin psykiske helsetilstand.
Fotballstiftelens gatelag følger naturlig helsemyndighetenes råd og alle treninger og samlinger med lagene er satt på hold. Vi vet at struktur på hverdagen og samhold er noe av det viktigste for våre spillere, og gatelagstrenere og lagledere forsøker å opprettholde dette i den situasjonen vi er i nå. Dette byr imidlertid på utfordringer.
Vi har en svært uavklart og utfordrende økonomisk situasjonen i år, ikke som følge av corona, men som et resultat av reduserte offentlige tildelinger. Reduseringen skyldes ikke kvaliteten på arbeidet vårt, men kommer som følge av færre midler til fordeling. Konsekvensen er at vi allerede forutfor Corona-pandemien lå an til å ha redusert kapasitet på flere av gatelagene våre, dette har gjort oss ekstra sårbare i den krisen vi står i nå. For noen av klubbene våre med store spillerstaller og med spillere som følges opp mot arbeid, eller har kommet i arbeid og nå mistet jobber har vi per i dag ikke tilstrekkelig ressurser til å ivareta spillerne godt nok. Vi søker midler til forsterket innsats i disse klubbene.
Vi er opptatt av at klubbene skal ha ressurser til å følge opp spillerne våre tett i denne fasen vi er i nå for å forhindre tilbakefall. Vi ønsker å få muligheten til å sikre tilstrekkelig aktivitet i klubbene med store spillerstaller og møte tilleggsutfordringer hos spillere som hadde tatt steget ut i arbeid eller utdanning før corona, og nå opplever å miste dette. Fallhøyden er stor for spillere som mister både jobb og gatelagstilbud. Vi er opptatt av at også disse får en tett oppfølging i perioden vi er i nå, slik at de kan vende tilbake til skole og arbeid når ting stabilisere seg.
Samhold er noe av det viktigste for spillerne våre, men for å lykkes bedre med å holde spillerne våre unna rus, må vi lykkes med å tilpasse ute- og gruppeaktivitetene til dagens restriksjoner, ha variasjon og bevare lag- og konkurranseaspektet. Vi vil samarbeide med «Idrettsgleden» og skreddersy «gruppetreninger med et høyt fokus på mestring og glede. Vi vil lage interne konkurranser mellom treningsgruppene i lag, men også ha en nasjonal konkurranse som motivasjonsfaktor for å få folk til å møte opp på gruppetreningene og derigjennom å ruse seg mindre. Dette forutsetter at vi har mulighet til å tilføre lagene ressurser til å følge opp aktiviteten, i tillegg til en-til-en oppfølging per telefon (samtaler tar mye tid nå), sms og messenger, dele ut matposer, kommuniseres på sosiale medier, og lage fellestreninger live-streamet Dette er tiltak som kan bidra til at flere kan holde seg rusfrie.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.