84 millioner for å styrke den frivillige redningstjenesten

Bedre lokal beredskap

I perioden 2020-2023 bevilget Gjensidigestiftelsen 84 millioner kroner til den frivillige redningstjenesten. De sju organisasjonene som utgjør ryggraden i den frivillige redningstjenesten opplever et kritisk etterslep på riktig, godt og egnet materiell.

Midlene på 84 millioner gir nå gode resultater, og bidrar til at medlemsorganisasjonene i FORF har kommet godt i gang med en fornyelse av materiellparken og en forsterket faglig og felles utvikling av kompetanse. Satsingen fra Gjensidigestiftelsen har også resultert i store viktige milepæler for den nasjonale redningstjenesten, som blant annet starten på utviklingen av et felles nasjonalt aksjonsstøtteverktøy for aktørene i redningstjenesten og hele 2000 nye nødnettsabonnementer for FORF-organisasjonene.

En annen virkning av tildelingen er at organisasjonene i FORF samarbeider oftere og mer effektivt. Dette samarbeidet bidrar til å effektivisere egne ressurser samt bedre utnyttelse av kompetanse og styrker mellom de ulike medlemsorganisasjonene. Dermed klarer de også å se nye og mer effektive løsninger for å ivareta den lokal beredskap, og løse oppdragene de blir satt til å utføre.

Bilde av en fra røde kors som demonsterer noe på et nettbrett
Røde Kors viser frem aksjonsstøtteverktøyet. Foto: Paal Mork-Knutsen

Vil bidra til et varig løft

– Vi har over lang tid arbeidet med en satsing på den frivillige redningstjenesten. Oppdragene øker i omfang og kompleksitet, og vi har registrert bekymringen over at frivillige redningsmannskaper blant annet mangler nødvendig, egnet og godt teknisk utstyr. Det svekker hele den frivillige redningstjenesten og beredskapen i Norge. Derfor har vi bevilget 54 millioner kroner til FORF for å bidra til et tryggere samfunn gjennom videreutvikling av redningstjenesten. Det vil gi et varig løft for de frivillige redningsmannskapene som den norske redningstjenesten er så avhengig av. For å få best mulig effekt av gaven, håper også vi at myndighetene nå tar det ansvaret de faktisk har ved å dekke abonnementskostnadene for nødnett-terminalene, sier Ingrid Tollånes, leder for gavetildelinger i Gjensidigestiftelsen.

Må kunne håndtere morgendagens utfordringer

Midlene fra Gjensidigestiftelsen skal bidra til en helhetlig styrking av de frivillige ressursene i Norge slik at mannskaper over hele landet er best mulig rustet til å håndtere morgendagens mange utfordringer. Midlene på 84 millioner kroner skal blant annet investeres i:

• innkjøp av utstyr og materiell

• kompetansehevende tiltak (inkludert øvelser)

• forsøksvirksomhet og innovasjon

• rekrutteringsarbeid

Bilde av Janne Wågenes

Kontaktperson for satsingen

Janne Wågenes, seniorrådgiver.