Fem år med fysisk aktiv læring

Torsdag 22. juni gjennomførte SEFAL en åpen, digital konferanse hvor resultater og erfaringer etter 5 års utvikling og drift ble lagt fram.

Senteret ble etablert og utviklet ved Høgskulen på Vestlandet, campus Sogndal, og Gjensidigestiftelsen har vært en viktig samarbeidspartner for å få dette til. Fra 2018 til 2023 har SEFAL mottatt 40 millioner kroner fra Gjensidigestiftelsen.  

FAL står for fysisk aktiv læring, og er et samlebegrep for læringsprosesser der elevene er fysisk aktive i skolehverdagen på barne- og ungdomsskolen. FAL kan foregå på mange måter, i ulike fag og på ulike læringsarenaer. FAL utvider lærerne sitt repertoar av undervisningsmetoder og sikrer at elevene er mer fysisk aktive. 

Styringsgruppen. Foto: Paal Mork-Knutsen, Gjensidigestiftelsen

Noe av hva SEFAL har fått til i prosjektperioden 2018-2023: 

  • 1 635 lærere og andre skoleansatte har gjennomført kompetanseutvikling innen fysisk aktiv læring 
  • 18 500 elever har fått en mer aktiv, praktisk og variert skolehverdag 
  • 88 barne- og ungdomsskoler fra 37 kommuner i Norge har tilegnet seg kompetanse i FAL 
  • En åpen, digital ressurs for læringsaktiviteter, FALtastisk.no, er etablert  
  • Forskning: 58 publiseringer og konferansepublikasjoner. 
  • SEFAL er nevnt i NOU 2022:13 og NOU 2023:4 
Bilde: SEFAL

Prosjektstøtten fra stiftelsen avsluttes etter planen sommeren 2023, men SEFAL vil leve videre.  Studietilbud innen FAL er integrert i institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag på Høgskolen på Vestlandet. Fra høsten 2023 videreføres eksisterende FAL-kompetanseutviklingstilbud på 15 studiepoeng, samt utvides med et nytt 15 studiepoengs emne med tittelen Fysisk aktiv læring i folkehelse og livsmestring. Videre vil den digitale læringsressursen FALtastisk.no og e-læring om FAL, videreutvikles med prosjektmidler innspart i pandemitiden. I tillegg er det flere forskningsarbeid som er under arbeid. 

Gjensidigestiftelsen har høstet gode og verdifulle erfaringer gjennom samarbeidet med SEFAL som vi tar med oss videre i videreutviklingen av måten stiftelsen jobber på. 

Les mer om SEFAL her og her

Les sluttrapporten om SEFAL her.

Nordisk del av konferansen 22. juni 2023: https://youtu.be/d69uKfNVPlk 
Internasjonal del av konferansen 22. juni 2023: https://youtu.be/N34t9wg_S24 

Sjekk ut den digitale ressursen SEFAL har utviklet for fysisk aktiv læring https://faltastisk.no/