Klimarelaterte risikoer og muligheter

Bildekollasje av klimaendringer

Vi jobber med å vurdere forskjellige metodiske verktøy som kan gi oss en bred og dyp forståelse av hvor og hvordan klimarisiko kan påvirke enkeltbedrifter og porteføljen som helhet. Målet med dette arbeidet er å kunne forstå hvordan klimarisiko kan påvirke porteføljeavkastningen.

Vi jobber med å utvikle vårt eget rammeverk for å øke vår forståelse av klimarelaterte risikoer og muligheter i investeringsporteføljen. Arbeidene har hittil vært fokusert på aksjeinvesteringer.

Porteføljens klimarelaterte risikoer kan enten være fysiske eller finansielle risikoer knyttet til selskapenes overgang til lavkarbonøkonomi. Disse risikoene har forskjellige tidshorisonter. Fysiske risikoer kan være eksponering for ekstreme værhendelser som flom, tørke eller hetebølger. Overgangsrisiko inkluderer regulatoriske endringer, teknologiske innovasjoner og skiftende forbrukerpreferanser. Risikoen vi står overfor som investor er ikke den samme som risikoen som styres av enkeltbedrifter. Prisen på eiendelene en investor kjøper, og i hvilken grad denne prisen gjenspeiler klimarisiko, påvirker de finansielle risikoene.

Gjensidigestiftelsen støtter Paris-avtalen, og i tråd med anbefalingene fra TCFD jobber vi for tiden med å forstå forskjellige klimascenarier og deres innvirkning på vår portefølje. Scenarioanalyser er nyttige for å utforske konsekvensene av forskjellige handlinger, enten passive eller aktive. De hjelper oss med å illustrere forskjellige resultater og bedre forstå prosessene over lange tidsperioder med gitt usikkerhetsnivå. Vi jobber med å vurdere forskjellige metodiske verktøy for klimascenarier som kan gi oss en bred og dyp forståelse av hvor og hvordan klimarisiko kan påvirke enkeltbedrifter og porteføljen som helhet. For eksempel ser vi på hvordan mulig fremtidig regulering i form av karbonprising og karbonkvoter kan påvirke forskjellige selskaper, sektorer og regioner. Målet med dette arbeidet er til slutt å kunne forstå hvordan klimarisiko kan påvirke porteføljeavkastningen.

Karbonavtrykk

Vi har analysert aksjeporteføljens karbonavtrykk siden 2018. Denne analysen gir et innblikk i nivået på klimagassutslipp fra selskapene vi er investert i. Det kan også gi et innblikk i risiko og muligheter på tvers av sektorer.

Vi følger anbefalingene for kapitalforvaltere fra TCFD når vi beregner fondets karbonavtrykk. Vi tar utgangspunkt i klimagassutslippene til hvert enkelt selskap i aksjeporteføljen, målt som tonn CO2-ekvivalenter. Disse utslippsdataene leveres av analyseselskapet MSCI og dekker selskapene Scope 1 og Scope 2 utslipp. Utslipp innenfor omfang 3 er ikke inkludert i denne analysen. På porteføljenivå beregner vi utslipp på tre måter – basert på beholdning, inntekt og markedsverdi. Vi rapporterer utslippsdata på sektornivå for aksjeporteføljen og deres relevante referanser. Aksjeporteføljen inneholder både globale og norske aksjer. Norske aksjer utgjør 25% av aksjeporteføljen og inkluderer karbonintensive industrier som olje og gass. Den globale aksjeporteføljen har lavere utslipp enn MSCI ACWI.

Utsteder karbonintensitetkarbonutslipp (1M investert)Dekning
Equity-porteføljen164,0418,8373,96 %
MSCI ACWI186,9614,6899,42 %

Denne analysen av klimagassutslipp gir imidlertid bare et øyeblikksbilde for 2019, og tar ikke hensyn til selskapenes strategi, næringsstruktur og andre faktorer. Rapportering om klimagassutslipp varierer fortsatt i frekvens og kvalitet. Utslippsdata blir vanligvis publisert i forbindelse med et selskaps årsrapport tidlig året etter. Når man analyserer utslippsdata for 2019, vil de mest oppdaterte tallene derfor komme fra selskapenes årsrapporter for 2018 som ble publisert i 2019. I denne analysen er det viktig å vurdere utvidelsen av dekningen for slike beregninger. Bedrifter som ikke rapporterer utslippsdata er modellert etter sektor- og regionale fullmakter.

Utslippsintensitet

Forskjellen kan i stor grad skyldes at vi investerer i energi, materialer og bruksområder med lavere utslippsintensitet enn selskapene i referanseindeksen. Vi beregner bedriftens utslippsintensitet ved å dele utslippene til et enkelt selskap med dets inntekter. Dette gjør det mulig for oss å sammenligne hvor mye forskjellige selskaper og sektorer slipper ut med samme inntekt. Det er verdt å merke seg at utslippsintensiteten påvirkes av prisendringer på produktene selskapene selger. For eksempel vil et oljeselskaps utslippsintensitet reduseres når oljeprisen stiger, selv om størrelsen på utslippene er konstant. For å beregne den totale utslippsintensiteten til selskapene i porteføljen vår, veier vi hvert selskaps utslippsintensitet med verdien av investeringen vår delt på verdien av hele aksjeporteføljen. Dette er beregningen anbefalt av TCFD, fordi det gjør det mulig å sammenligne utslipp på tvers av selskaper, sektorer og ledere. Resultatene av denne analysen brukes til å informere vår investeringsprosess og er grunnlaget for et engasjementsprogram for å håndtere klimarisiko og muligheter.