Stine Sofies Stiftelse – Livsløpsprogrammet

Gjensidigestiftelsen har siden 2015 hatt et samarbeid med Stine Sofies Stiftelse om kompetansehevende tiltak for å forebygge og avdekke vold, omsorgssvikt og overgrep mot barn og unge. I 2017 inngikk Gjensidigestiftelsen en samarbeidsavtale med Stine Sofies Stiftelse.

Bilde fra Stine Sofie Senteret i Grimstad.
Bilde fra Stine Sofie Senteret i Grimstad.

Stine Sofies Stiftelse er en ideell organisasjon som ble etablert etter at Stine Sofie (8) og Lena (10) ble brutalt voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand i 2000.   

Stine Sofies Stiftelse er den eneste organisasjonen i Norge som utelukkende jobber med å bekjempe vold, omsorgssvikt og overgrep mot barn. De har over mange år utviklet og gjennomført ulike prosjekter for å forebygge og avdekke vold, omsorgssvikt og overgrep mot barn, ivareta det voldsutsatte barnet og deres pårørende, og påvirke myndighetene for å styrke rettssikkerheten.   

Stine Sofies Stiftelse Foto: Kjell Inge Søreide

Driften av Stine Sofies Stiftelse finansieres gjennom innsamlede midler og gaver, tilskudd og samarbeidsavtaler med næringsliv og andre stiftelser. Stiftelsen har 60 ansatte, og er lokalisert i Grimstad. 17 av de ansatte arbeider med kompetansehevende prosjekter for å forebygge og avdekke vold, omsorgssvikt og overgrep blant barn og unge. Det er slike prosjekter Gjensidigestiftelsen har gitt og gir midler til.  

Stine Sofies Stiftelse drifter også Stine Sofie Senteret som tilbyr kurs- og mestringsopphold for voldsutsatte barn og deres omsorgspersoner. 
Per  2022 har 2500 barn fra hele landet deltatt på kurs på Stine Sofie Senteret. 
Drift av Stine Sofie Senteret er finansiert gjennom offentlige tilskudd.      

Formålet med samarbeidet er å bruke et livsløpsperspektiv til å utvikle tiltak for å forebygge, hindre og avdekke vold og overgrep mot barn – og å ivareta de utsatte barna og deres omsorgspersoner.

Stine Sofies Stiftelse Foto: Kjell Inge Søreide

Bakgrunn

I følge Bufdir opplever 1 av 5 barn vold fra omsorgsperson, 4% utsettes for alvorlig vold. 56% forteller det ikke til noen. NOU’en Svikt og svik, som kom i 2017, peker på behovet for en betydelig økning i innsatsen for å forebygge og avdekke vold og overgrep. En barndom preget av vold og overgrep kan bli utgangspunktet for et liv med nye krenkelser og voldshendelser, mobbing og ensomhet. Det å bli utsatt for vold eller overgrep som barn kan få alvorlige konsekvenser på det tidspunktet volden utføres, men også gjennom resten av livet. Mennesker som har vært utsatt for vold og overgrep i barndommen, har flere fysiske og psykiske utfordringer i barne-, ungdoms- og voksenlivet enn andre. Anerkjennelsen av at volds- og overgrepsutsatte barns liv kan få en negativ utvikling, krever at man ser vold og overgrep i et langt perspektiv – i et livsløpsperspektiv.  

Foto: Stine Sofies Stiftelse

Arbeid på dette området er nybrottsarbeid, og Stine Sofies Stiftelse er en pionér på feltet både i Norge og i verdenssammenheng. Deres arbeid preges av systematisk tilnærming og faglig tyngde. Samlokalisering av kompetansesenteret og kurs- og mestringssenteret for de utsatte barna, gir en unik mulighet til innsikt for å utvikle forebyggende tiltak.   

Om samarbeidet mellom Stine Sofies Stiftelse og Gjensidigestiftelsen

Stine Sofies Stiftelse mottok i desember 2022 en sjekk på nesten 28 millioner kroner til deres livsløpsprogram. Foto: Stine Sofies Stiftelse

Gjensidigestiftelsen støttet etablering av Stine Sofies Stiftelses kompetansesenter i 2015, og 13. januar 2017 var det klart til åpning.   

I 2017 inngikk Gjensidigestiftelsen en samarbeidsavtale (2017-2027) med Stine Sofies Stiftelse for å utvikle og gjennomføre Livsløpsprogrammet – et nasjonalt program for å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn og ungdom. Kunnskapsspredning og utvikling av tiltak rettet mot særskilte målgrupper står sentralt i Livsløpsprogrammet.  

Arbeidet startet med en utredning som resulterte i Rapporten Vold og overgrep mot barn i et livsløpsperspektiv – en kunnskapsoppsummering, lansert 6. desember 2018. Rapporten la grunnlaget for det videre arbeidet i Livsløpsprogrammet

Livsløpsprogrammet har i perioden 2018-2022 bestått i å utvikle og implementere tre delprosjekter: 

 • Stine Sofie hverdagspakke - tverrfaglig ivaretakelsesteam i de voldsutsattes hjemkommuner Gjennom Stine Sofie
  Hverdagspakke utvikles det en modell for hvordan volds- og overgrepsutsatte barn og deres familier følges opp i hjemkommunen, for å styrke deres evne til å tåle utfordringer og få en god hverdag. Modellen er nå under utprøving sammen med pilotkommunene Bodø, Kristiansand, Lillesand og Arendal ut mars 2023.    

 • Stine Sofie foreldrepakke informasjonsprogram til nybakte foreldre  
  Foreldrepakken ble utprøvd gjennom pilotering og evaluering i 2020, og er implementert i 89% (40 av 45) av føde/barsel avdelingene, og 85% av helsestasjonene (460 av 543). Det er også startet et større forskningsprosjekt i samarbeid med Folkehelseinstituttet som skal se på hvordan et slikt informasjonsprogram kan påvirke praksis i helsetjenestene og styrke foreldre i rollen som vordende og nybakte foreldre.   

 • Stine Sofie barnehagepakke – styrke handlingskompetanse
  Målet med dette delprosjektet er å gjøre fagpersoner i barnehager mer rustet til å avdekke vold og overgrep mot barn, så tidlig som mulig. Videre er målet at fagpersonene skal foreta kompetente handlinger på bakgrunn av denne kunnskapen.  Stine Sofie barnehagepakke ble utprøvd gjennom en piloteringsfase i 2020-2021 i 280 private og kommunale barnehager i Bodø, Asker, Agder, Oslo og Viken. Resultatene i piloten viser at barnehagepakka har bidratt til økt bevissthet langs alle læringsdimensjonene, økt bevissthet om ansvar, og at terskelen er lavere for å ta opp bekymring. Høsten 2022 startet et flerårig forskningsprosjekt i samarbeid med Folkehelseinstituttet for å se på langtidseffektene av tiltaket. 230 barnehager i Vestfold og Telemark samt Innlandet fylket deltar.  Til nå har flere enn 800 barnehager gjennomført opplæringen.

Den 5. desember 2022 vedtok Gjensidigestiftelsens styre å støtte videreføring av Livsløpsprogrammet for 2023-2026 gjennom fire nye delprosjekter: 

 • Stine Sofie Foreldrepakke – nasjonalt implementeringsprosjekt 
  Målet i delprosjektet er å forbedre og styrke anvendelsen av Stine Sofie Foreldrepakke ved å sikre god opplæring av alle fagpersoner som skal benytte informasjonsmateriellet i sin praksis. På den måten får alle blivende og nybakte foreldre i Norge likeverdig informasjon om hva de kan gjøre for å unngå å komme i situasjoner som kan være farlige og utrygge for barnet. En økt innsats på opplæring skal føre til at foreldrepakken benyttes i henhold til intensjon og veileder.   

 • Stine Sofie Skolepakke – styrke handlingskompetanse i skolen 
  Målsettingen med Stine Sofie Skolepakke er å styrke handlingskompetansen hos voksne og barn i skolen slik at vold og overgrep forebygges og avdekkes effektivt. Skolepakke vil bygge på erfaringer fra utvikling, pilotering og implementering av Stine Sofie Barnehagepakke, men tilpasses en ny arena, ramme-betingelser, lovverk og organisering (skoleverket), samt en ny målgruppe. En av tilpasningene som kan være nødvendig er å i større grad involvere barn og unge selv i opplæringen.   

 • Regionale familiegrupper – neste steg for Stine Sofie Hverdagspakke 
  Siden Stine Sofie Senteret ble etablert i 2016 har mer enn 2500 barn fra hele landet deltatt på kursopphold sammen med sine søsken og trygge omsorgspersoner. Hovedmålsettingen med familiegruppene er å styrke familienes opplevelse av fellesskap og tilhørighet til andre familier i samme situasjon der de bor. Sekundært er det et mål å gi familiene oppdatert kunnskap som er relevant for deres situasjon. Innsikt og læringspunkter fra Stine Sofie hverdagspakke skal videreføres i en ny drakt i regionale familiegrupper, og skal tilpasses den nye lovbestemte Barnekoordinator-rollen som er på vei ut i kommunene. Modellen er hentet fra kreftkoordinator-rollen som samarbeider tett med kommunens tjenester, lokale kreftforeninger og kreftpasienter/pårørende.   

 • Den norske trippel-S-undersøkelsen – forskerstilling 
  Forekomst av vold og seksuelle overgrep mot barn er høy, og konsekvensene er store. Målrettet kunnskap er avgjørende for å kunne forebygge, avdekke og ivareta barna på en bedre måte. Den norske trippel-S-undersøkelsen et unikt forskningsprosjekt både nasjonalt og internasjonalt, og er banebrytende med tanke på kunnskap om voldsutsatte barn og unge. Studien vil bidra til å dekke opp kunnskapsmanglene på feltet. Den norske trippel-S-undersøkelsen er et samarbeid mellom Stine Sofies Stiftelse (SSS) og Folkehelseinstituttet (FHI). Målsetningen er å etablere en longitudinell helseundersøkelse av barn og unge som er utsatt for vold, omsorgssvikt og seksuelle overgrep, etter modell av MoBa-undersøkelsen og andre store befolkningsundersøkelser. Intensjonen er å følge opp barn, unge og deres omsorgspersoner frem til barna er 18 år.   

Livsløpsprogrammet

Samarbeidet med Stine Sofies Stiftelse er en del av Gjensidigestiftelsens langtidsplan for utdelinger frem mot 2030:
God psykisk og fysisk helse – Flere robuste og trygge unge.  

Bilde av Heidi Løchen

Kontaktperson for satsingen

Heidi Løchen, seniorrådgiver.