Digital norsktrening og leksehjelp for voksne

Prosjekteier OSLO RØDE KORS

Tildelt sum kr 200 000

Om prosjektet

Flyktningfeltet i Oslo Røde Kors jobber gjennom våre aktiviteter norsktrening, flyktningguide og vennefamilien med flyktninger og andre nylig bosatte innvandrere. Årlig har norsktreningen mer enn 10 000 besøk, 40 nye ungdommer får en vennefamile og mellom 100 og 250 mennesker får en flyktningguide.

Vi vet at våre tilbud for mange er den eneste koblingen de har til majoritetsbefolkningen og en viktig sosial arena og arena for språklig utvikling. Vi ønsker derfor å gjøre noen strakstiltak ved å opprette digitale tilbud som kan bidra positiv for vår målgruppe i en krevende tid.

Vår målgruppe er blant de som har en spesielt krevende hverdag i koronakrisen. Det handler om språkbarrierer som gjør det vanskelig å ta til seg informasjon, at de fleste av våre deltakere har et begrenset sosialt nettverk i Norge. Vi vet at mange i disse ukene lever i sosial isolasjon. Skolehverdagen er også for denne gruppen nå digital, og mange sitter i all hovedsak alene med hjemmeoppgaver. Vi har fått tilbakemelding fra mange deltakere som er alvorlig bekymret for at de nå faller av sin faglige og språklige utvikling, samtidig som de bruker opp verdifull skoletid de ikke kan ta igjen senere. Fravær av en lærer som de kan praktisere språket med og få personlig veiledning av er et stort tap. Digitale barrierer er også en utfordring i skolesammenheng.

Vi vet at vår målgruppe er spesielt utsatt i et helseperspektiv, og at den isolasjonen mange opplever nå kan forsterke vonde minner fra krig, flukt eller asyl. I verste fall kan det gi grobunn for å bringe fram traumer.

Vi vil tilby digital norsktrening og leksehjelp for voksne, både gjennom 1:1-trening, 1:par-trening og gruppetrening.

Målet er å tilrettelegge for meningsfull sosial kontakt for å styrke deltakernes ferdigheter i muntlig norsk og bidra til sosial inkludering av innvandrere i lokalsamfunnet. Ved å tilby vokse leksehjelp ønsker vi å bidra til at de i best mulig grad har mulighet til å følge den digitale opplæringen de får i koronakrisen. Våre samarbeidspartnere i voksenopplæring og introduksjonsprogram forteller oss at behovet for denne typen støtte er veldig stor, og at lærere ikke har mulighet til å gi den enkelte den oppfølgingen de har behov for.

Målet er at flest mulig av de som har behov for norsktrening og leksehjelp i denne perioden skal få det.

Vi vil rekruttere deltakere i våre aktiviteter flyktningguide og vennefamilien og via samarbeidspartnere i voksenopplæring og introduksjonsprogram. Vi kommer også til å annonsere tilbudet på vår facebookside og formidle det til de brukerne av ordinær norsktrening vi har kontaktinformasjon til.

Tilbudet vil være tilgjengelig for deltakere som har fylt 18 år, som har tilgang til pc/smartphone med mikrofon og helst kamera, tilgang til internett og som kan eller er i stand til å lære seg å bruke plattformene Teams, Zoom eller Whereby. De må også ha helt grunnleggende ferdigheter i norsk for å gjøre det mulig å ha samtale via nett

Vi har en del frivillige

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.