Om Stiftelsen

Vi bidrar med kompetanse og økonomisk støtte for å skape et tryggere, sunnere og mer aktivt samfunn. Som største eier i Gjensidige er vi med på å videreføre 200 års forsikringshistorie i Norge

Nøkkelfakta

 • Norges største finansstiftelse – Etablert i 2007 som allmennyttig stiftelse og omdannet til finansstiftelse i forkant av børsnoteringen av Gjensidige Forsikring ASA i 2010.
 • Største aksjonær i Gjensidige Forsikring ASA med 62,24 % av aksjene.
 • Videreformidler sin andel av aksjeutbytte fra Gjensidige i form av kundeutbytte til skadeforsikringskundene i selskapet. For 2018 utgjorde dette over 2,1 milliarder kroner.
 • I tillegg til aksjene i Gjensidige forvalter stiftelsen verdier for rundt 21 milliarder kroner.
 • Gjensidigestiftelsen deler hvert år ut rundt 215 millioner kroner til allmennyttige prosjekter innen trygghet og helse.
 • Siden 2007 har stiftelsen delt ut over 2 milliarder til rundt 500 prosjekter.
 • Stiftelsens visjon er å skape et tryggere samfunn.

Organisasjonen

Gjensidigestiftelsen består av 120 tillitsvalgte fordelt på 19 valgkretser. Disse utgjør blant annet lokale gaveutvalg og generalforsamling. Styret består av 11 medlemmer, mens administrasjonen består av 25 ansatte.

De 120 tillitsvalgte utgjør generalforsamlingen og velges av og fra kundemassen til Gjensidige Forsikring. I tillegg er kundene i de brannkassene som Gjensidige samarbeider med representert i generalforsamlingen. Disse representantene velges av og blant styrelederne i brannkassene.  

Modellen.PNG

Generalforsamlingens medlemmer er i tillegg delt inn i 19 geografiske gaveutvalg (valgkretser) som arbeider med lokale tildelinger. Gaveutvalgene innstiller til styret på hvilke prosjekter som skal få støtte. 

Eierskapsutøvelse

Gjensidigestiftelsen skal være en langsiktig og forutsigbar eier i Gjensidige Forsikring. Stiftelsen utøver sitt eierskap gjennom representasjon i selskapets styrende organer og med respekt for aksjonærfellesskapet.
 • Eierskapet utøves innenfor de rammer som settes av norsk selskapslovgivning og alminnelige prinsipper for god eierskapsutøvelse.
 • Som langsiktig eier er stiftelsen pådriver for en langsiktig verdiskaping i selskapet
 • Som eier forventer stiftelsen en klar strategi fra Gjensidiges styre med verdiskaping som mål for selskapets fremtidige utvikling.
 • Stiftelsen stiller krav til markedsmessig avkastning og utbytte.

Stiftelsens eierskap i Gjensidige er historisk betinget, og har et langsiktig perspektiv. Vedtektene forutsetter at Gjensidigestiftelsens eierandel i selskapet skal være på minst 60 prosent. Samtidig åpner eierpolitikken for en redusert eierandel ved endringer som er i tråd med Gjensidiges overordnede strategi. Det kreves godkjennelse av stiftelsens generalforsamling med to tredels flertall hvis stiftelsens vedtektsbestemte eierandel i Gjensidige skal reduseres til under 60 prosent. 

Gjensidigestiftelsen har tre representanter i styret til Gjensidige Forsikring ASA. Som største eier i Gjensidige videreformidler stiftelsen sitt ordinære årlige aksjeutbytte til Gjensidiges skadeforsikringskunder i Norge. Dette kundeutbytte fordeles til kundene basert på betalt forsikringspremie for tilsvarende regnskapsår. Siden Børsnoteringen av Gjensidige i 2010 har stiftelsen utbetalt nærmere 13 milliarder kroner i kundeutbytte. 

Finans, investering og økonomi

Gjensidigestiftelsen eier 62,24 prosent av aksjene i Gjensidige ASA etter at selskapet ble børsnotert i 2010. I underkant av 40 prosent av aksjene i forsikringsselskapet ble solgt, og utgjør i dag verdier for omtrent 20 milliarder i fri kapital. Det er disse pengene som danner grunnlaget for stiftelsens gavevirksomhet.

Stiftelsens frie kapital ligger som grunnlag for en investeringsvirksomhet som har som formål å understøtte gavevirksomheten i et evighetsperspektiv.

Stiftelsens formål og verdigrunnlag gjør det naturlig at Stiftelsen investerer og engasjerer seg innenfor sosiale investeringer, enten i eget navn eller i samarbeid med andre selskaper/organisasjoner. Formålet er å gjøre en sosial forskjell.

Les mer om kapitalforvaltning og eierskap her.

 • Til forvaltning i 2018: 20 milliarder

 • Markedsverdi andel av Gjensidige ASA: ca 40 milliarder per 30.04.18