Huskeliste for søkere

Vurderer du å søke støtte hos oss innen 15. september? Her er en liten huskeliste som gjør det lettere å ha ting på plass før fristen. e

Registrering i frivillighetsregisteret

For å kunne kvalifisere som søker hos oss, må organisasjonen, laget eller foreningen din være registrert i frivillighetsregisteret til Brønnøysund. Det er 9 dagers behandlingstid på en søknad til registeret. Dersom dere ikke er registrert bør dere sende inn søknad innen tirsdag 3. september. Lenke til skjemaet for registrering finnes her.

Søknader fra organisasjoner som ikke er registrert i registeret vil ikke bli vurdert. Det er heller ikke tilstrekkelig å dokumentere at man har sendt inn søknad om opptak i registeret.

 • Inne i søknadsskjemaet må dere fylle ut et standardisert budsjett med kostnader og planlagt finansiering. I tillegg må dere laste opp vedlegg:

  • Hvis budsjettet for prosjektet er over 100 000 kr. Vedlegget må inneholde et detaljert budsjett med mer spesifiserte kostnader og planlagt finansiering.
  • Hvis dere søker om støtte til innkjøp av utstyr og produkter. Vedlegget må ha en liste med priseksempler på det som skal kjøpes inn. Dersom innkjøpene koster mer enn 300 000 kr totalt, må pristilbud fra leverandør legges ved.

  Det stilles egne krav til søknader om bygging, tilrettelegging eller oppussing av anlegg, uteområder eller lokaler. Alle byggeprosjekter, både de som krever byggesøknad og de som er fritatt, må være i tråd med reguleringsplanen for området og bruksretten til eiendommen. Søknader om støtte til bygging, tilrettelegging eller oppussing må derfor inneholde følgende dokumentasjon:

  • avtale med grunneier eller eier av bygget
  • informasjon om status for tiltaket og eventuelle spillemidler
  • en plan for fullfinansiering av prosjektet

  I søknaden må dere legge ved en avtale med grunneier, eventuelt eier av bygget. Avtalen må inneholde opplysninger om: 

  • Hvilket gårds- og bruksnummer eiendommen har. 
  • Hva slags tiltak som skal gjennomføres på eiendommen. 
  • At søkerorganisasjonen har bruksrett til eiendommen og hvilke forutsetninger som gjelder (inkludert bruksrettens varighet, eventuelle vilkår, om søkerorganisasjonen må betale for bruksretten og til hvilken pris). 
  • Hvem som har drifts- og vedlikeholdsansvar for anlegget som skal oppføres. 

  I søknaden må dere legge ved dokumentasjon som kan opplyse om status for tiltaket og eventuelle spillemidler. Vi ønsker å vite:

  • Gjeldene regulering for eiendommen og om det foreslåtte tiltaket kan gjennomføres uten en omregulering. 
  • Om tiltaket krever byggemelding eller hvilke vilkår som eventuelt gjelder hvis tiltaket er fritatt for byggemelding. 
  • Om tiltaket har søkt om spillemidler, og eventuelt hvilken prioritert tiltaket har i kommunal plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet. 

  Dokumentasjonen kan være en uttalelse fra relevant etat i kommunen. Alternativt må dere legge ved offentlige dokumenter som gir informasjon om de tre punktene over.

  Gjensidigestiftelsen støtter ikke byggeprosjekter som krever omregulering av eiendommen for at prosjektet kan realiseres. Dere kan søke om støtte når omreguleringen er gjennomført. 

  Man kan søke om støtte til bygging, tilrettelegging eller oppussing av anlegg, uteområder eller lokaler, men Gjensidigestiftelsen bevilger maksimalt 50 % av kostnadene. Søknaden må derfor vise til en plan for hvordan prosjektet kan fullfinansieres. Hvis dere får tildelt støtte, må dere dokumentere at prosjektet er fullfinansiert for å få utbetalt midlene. Tildelingen trekkes tilbake hvis prosjektet ikke er fullfinansiert senest 15. september året etter at søknad ble sendt.
  Søkere kan sette opp tilskudd fra spillemiddelordningen for idretts- og friluftslivsanlegg som en inntektspost. Dere oppfordres til å benytte kommunens ansatte og fylkeskommunenes idrettskonsulenter for å få råd om søknadsprosessen og hvilke krav som gjelder for byggeprosjekter og spillemiddelsøknader.

 • Her finner dere informasjon om hvem som kan søke støtte hos oss, og hvilke kriterier som gjelder.

  • Frivillige lag, foreninger og organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret
  • Frivilligsentraler 
  • Interkommunale friluftsråd og det nasjonale fellesorganet Friluftsrådenes Landsforbund

  Offentlige organer og institusjoner kan ikke tildeles midler, men kan inngå i et samarbeid hvor en frivillig organisasjon står som søker. Når det offentlige samarbeider med frivillige organisasjoner om et prosjekt, ønsker Gjensidigestiftelsen at de bidrar med egne ressurser. Bidragene kan være økonomiske midler, men også ansattressurser, lokaler, tomter, kompetanse, driftsressurser og liknende.  

  Tildelingen fra stiftelsen gis som prosjektstøtte og er tidsbegrenset. Prosjektene må skille seg fra organisasjonens daglige drift. Et godt prosjekt har tydelige resultatmål og beskrivelser av hvordan disse skal oppnås. Vi  ønsker at styret til søkerorganisasjonen støtter prosjektet og at styreleder er ført opp i søknaden 

  Man kan søke om støtte til bygging, tilrettelegging eller oppussing av anlegg, uteområder eller lokaler, men Gjensidigestiftelsen bevilgemaksimalt 50 % av kostnadene. Vi prioriterer støtte til mindre bygg eller mindre anlegg og områder for aktivitet, idrett og friluftsliv. Relevante byggeprosjekter kan være ballbaner, turstier, skateanlegg, sykkelbaner, skibakker, gapahuker, hytter, klubbhus og liknende. 

  • Prosjekter som er ferdigstilt før søknadsfristen.
  • Bestillinger til innkjøp og alle kostnader som søker har hatt før de mottar skriftlig svar om tildelingen. Dere får svar i desember.
  • Utgifter til ordinær drift av organisasjoner (f.eks. strømutgifter,renhold, løpende vedlikehold, faste personalkostnader, forsikringer, renteutgifter, avdrag på lån, husleie). 
  • Næringsvirksomhet og lovpålagte offentlige oppgaver. NB: Frivillige organisasjoner kan ikke overføre gavemidler til næringsorganisasjoner og offentlige virksomheter som skal utføre prosjektet de har fått midler til. 
  • Sponsorater.
  • Religiøse formål,det vil siforkynnende virksomhet. 
  • Parti- og interessepolitiske formål.
  • Forskning og ulike typer evalueringer. 
  • Dokumentasjonsmateriell, for eksempelbygdebøker, årbøker, jubileumsbøker.
  • Markedsmateriell som ikke inngår i et prosjekt. 
  • Prosjekter som gjennomføres i utlandet. 
  • Det må være minst tre ulike kontaktpersoner for prosjektet og én av dem må være søkerorganisasjonens styreleder.
  • Søknaden må ha et prosjektbudsjett med oversikt over utgifter og inntekter.
  • Hvis samlet søknadssum for utstyr og produkter er over 300 000 kroner, må tilbud fra leverandører være vedlagt.
  • Søknaden må beskrive en plan for å finansiere hele prosjektet (finansieringsplan). 
  • Frivillig timeinnsats kan ikke tas med som en inntektspost i budsjettet. 
  • Det er fordelaktig om organisasjonene bidrar med egne midler i finansieringen av prosjektet. Frivillig innsats teller også positivt. 
  • Søknaden bør beskrive hvordan prosjektet skal gjøres kjent i lokalmiljøet. 
  • Alle nødvendige vedlegg til søknaden må legges ved søknaden for at den skal behandles. 
 • De beste prosjektene har en god idé, er godt planlagt og har oppfylt alle søknadskriteriene. Les mer om hva dere kan gjøre for å lykkes med søknaden:

  Prosjekter handler ofte om å løse et behov eller skape noe nytt. Gjensidigestiftelsen støtter prosjekter som gir et tryggere, sunnere og mer aktivt samfunn. Vi støtter prosjekter fra frivillige organisasjoner, lag eller foreninger innenfor fem temaområder 

  Tenk gjennom: Hvordan er situasjonen i dag? Hva vil dere gjøre noe med? Hvem er prosjektet for? Hva ønsker dere å oppnå med prosjektet? Hvordan skal prosjektet få til dette?  

  En plan er viktig for å gjennomføre prosjektet. Uten en klar plan, kan det bli forsinkelser, konflikter eller uventede kostnader.  

  Disse stegene er ofte nyttige:   

  1. Finn ut om hvem som skal være med i prosjektet. Hvilke roller skal personene ha? 
  2. Bli enige om hvilke resultater prosjektet skal gi. Vær så konkret som mulig.
  3. Undersøk forutsetninger for at prosjektet kan gjennomføres. Det kan være tillatelser, samarbeid eller rammevilkår som må avklares.  
  4. Del opp prosjektet i aktiviteter eller deloppgaver. Lag en tidsplan for hver av disse. 
  5. Kartlegg hva prosjektet vil koste. Lag et realistisk budsjett. 

  Vi mottar over 2 000 søknader hvert år. For å kunne vurdere søknaden, må vi forstå hva prosjektet handler om.  

  Begynn på søknaden i god tid før fristen. Dere kan lagre teksten i søknadsskjemaet underveis. Det kan være lurt å be andre lese søknaden. Får dere fram hva prosjektet skal oppnå? Er teksten tydelig?   

  Les teksten i søknadsskjemaet nøye. Mange søknader avslås fordi de mangler viktig informasjon eller vedlegg. Dette gjelder særlig søknader om anlegg og områder for aktivitet, idrett og friluftsliv. Les nøye gjennom «Kriterier for å få støtte» og «Nødvendige vedlegg til søknaden».

Om du har spørsmål vedrørende søknaden din kan du ta kontakt under: