Hvem kan få støtte fra Gjensidigestiftelsen

Lurer du på om du og din organisasjon kan søke om støtte? På denne siden vil du finne informasjon om du kan søke støtte til ditt prosjekt.

Det kan være lurt å være flere sammen når man skal skrive søknaden til oss. Da får man flere synspunkter på prosjektbeskrivelsen. Foto: Istock

Hvilke organisasjoner kan søke støtte?

For å få støtte av oss må organisasjonen din være registrert i Frivillighetsregisteret (ekstern lenke). Det er kun organisasjoner som er registrert i dette registeret som kan søke om midler fra oss. Dette er et krav for å sikre at midlene våre går til lag og organisasjoner med gode formål og med gjennomføringsevne til prosjektet.

Organisasjonen må også være registrert i Enhetsregisteret. Dette er for å få et organisasjonsnummer, og et kontonummer som er knyttet til organisasjonen. I vår saksbehandlingsprosess går vi gjennom denne informasjonen for å sikre at søkeren oppfyller formalkravene til å søke.

Privatpersoner eller aksjeselskap kan ikke få støtte av oss. Offentlige organer og institusjoner kan ikke tildeles midler, men kan inngå i et samarbeid hvor en frivillig organisasjon står som søker. Når det offentlige samarbeider med frivillige organisasjoner om et prosjekt, ønsker vi at de bidrar med egne ressurser. Bidragene kan være økonomiske midler, men også ansatteressurser, lokaler, tomter, kompetanse, driftsressurser og liknende. 

Gjensidigestiftelsens utlysninger beskriver alltid hvilke organisasjonstyper som kan søke om støtte. Dette kan variere noe fra utlysning til utlysning.

Har du en god idé, men har ennå ikke etablert en organisasjon? Les om ulike organisasjonsformer i denne lenken (eksern PDF) .

Hvordan er prosessen etter at Gjensidigestiftelsen har mottatt en søknad?

Når vi har mottar en søknad blir det gjort en vurdering om søknaden er innenfor formålet for utlysningen, og om den oppfyller de formelle kravene.

Deretter gjøres det en innstilling på hvilke prosjekter som skal få støtte, og denne sendes til endelig behandling i styret vårt.

Når styret har gjort et vedtak om støtte, går det ut brev til alle søkere om innvilgelse eller avslag på søknaden. Når man har mottatt en innvilget søknad, gjøres det avtale om oppstart av prosjektet og utbetaling av tilskuddsmidler.

Hva støttes ikke av Gjensidigestiftelsen?

Prosjekter som er ferdigstilt før søknadsfristen.

Bestillinger til innkjøp og alle kostnader som søker har hatt før de mottar skriftlig svar om tildelingen (grense settes som påløpt eller datert før 1. desember det året søknaden var sendt inn).

Utgifter til ordinær drift av organisasjoner (f.eks. strømutgifter, renhold, løpende vedlikehold, faste personalkostnader, forsikringer, renteutgifter, avdrag på lån, husleie).
 
Næringsvirksomhet og lovpålagte offentlige oppgaver. NB: Frivillige organisasjoner kan ikke overføre gavemidler til næringsorganisasjoner og offentlige virksomheter som skal utføre prosjektet de har fått midler til.
 
Som skattefri stiftelse driver vi ikke med sponsorater da dette utløser en form for gjenytelse fra den sponsede part.

Religiøse formål, dvs. forkynnende virksomhet vil ikke få støtte av oss. Organisasjoner som har en religiøs tilknytning er velkommen til å søke, men prosjektene som blir finansiert av oss må være åpne for alle, uavhengig av religion og livssyn.

Vi støtter ikke parti- og interessepolitiske formål.

Forskning og ulike typer evalueringer er ikke en del av vår alminnelige støtteordninger. I større prosjekter kan imidlertid forskningsmidler utløses som en del av større prosjekt.  
Vi gir ikke støtte til dokumentasjonsmateriell, f.eks. bygdebøker, årbøker og jubileumsbøker.
Vi støtter ikke ordinært markedsmateriell som ikke inngår i et prosjekt og som ikke er presisert og budsjettert som en del av prosjektet.
Alle våre utdelinger går til prosjekter som gjennomføres i Norge. Prosjekter som gjennomføres i utlandet vil ikke bli innvilget støtte.