Unge og psykisk helse

De aller fleste barn og unge i Norge opplever å ha det godt. Samtidig betyr det ikke at alle har det bra, selv om hovedbildet er positivt (Ungdata 2022). Psykiske utfordringer blant unge har de siste årene fått økende oppmerksomhet i Norge. Psykiske plager og lidelser er ifølge Folkehelseinstituttet det viktigste helseproblemet blant barn og unge. 

Livskvalitet handler om det som gjør livet godt å leve. For den enkelte er livskvalitet en subjektiv opplevelse av det livet man lever, og vil være påvirket av hvor godt man trives og hvor fornøyd man er med livet sitt. Livskvalitet vil også være knyttet til følelsen av å være nyttig, og til opplevelsen av mestring og mening. De materielle omgivelsene vil også være viktig for den enkeltes livskvalitet. Barn og unge som har det bra, har ofte et positivt selvbilde. En viktig del av livskvaliteten dreier seg derfor om hvordan vi ser på oss selv – på godt og på vondt.

Helsenorge.no peker på fem faktorer som bidrar til å fremme psykisk helse og livskvalitet, enten man er gammel eller ung:
▪ Være oppmerksom
▪ Være aktiv
▪ Fortsette å lære
▪ Knytte bånd
▪ Gi til andre

Om satsingen

Gjensidigestiftelsens styre avsatte i 2021 25 millioner kroner til en 3-5-årig satsing kalt «Unge og psykisk helse».  Per september 2023 er alle de avsatte midlene utdelt.

Satsingen har følgende overordnede mål: 
▪ Styrke unges psykiske helse gjennom å gi økonomisk støtte til helsefremmende og forebyggende tiltak i frivillige organisasjoner. 
▪ Bidra til læring og bedre samhandling mellom frivillige organisasjoner som jobber med temaet unge og psykisk helse og andre aktører på feltet. 
▪ Bidra til tryggere digital hverdag for barn og unge gjennom støtte til aktører som arbeider med tiltak på feltet.  
▪ Sette aktuelle temaer innen psykisk helse og ungdom på dagsorden og bidra med midler til kunnskapsoppbygging.  

Gjensidige Forsikring har også et stort engasjement for barn og unges mentale helse. I satsingen Unge og psykisk helse har Gjensidige Forsikring og Gjensidigestiftelsen utvekslet kunnskap og erfaring. Partene har hatt en felles ekstern referansegruppe som har gitt faglige råd, og har arrangert møteplasser og konferanser sammen. Gjensidige Forsikring har inngått samarbeid med organisasjonene MOT og Ungt Entreprenørskap, mens Gjensidigestiftelsen har støttet organisasjonene/prosjektene nedenfor.

Gjensidigestiftelsens tildelinger i satsingen Unge og psykisk helse per september 2023:

Mental helse ungdom

Video – Råd og veiledning
Råd og veiledningstilbud over video gjennomført av frivillige studenter. Landsdekkende tilbud for unge i alderen 16-20 år.
Tildelt beløp: 2 468 000 kr
Prosjektperiode: 15.01.22-31.12.23

Psyktærlig

Drift og videreutvikling av #Psyktærlig
Spredning av kunnskap om psykisk helse og uhelse til ungdom gjennom sosiale medier og foredrag.
Tildelt beløp: 237 200 kr
Prosjektperiode: 15.01.22-31.08.23

Rådet for psykisk helse

Psykisk oppvekst: Kunnskapsløft for barn og unges psykiske helse
Styrke foresattes og frivilliges kunnskap om psykisk utvikling i oppvekstløpet for å bistå barns og unges mestring og trivsel, blant annet gjennom opplysningsfilmer og enkle verktøy og veiledninger.
Tildelt beløp: 2 188 000 kr
Prosjektperiode: 17.01.22-30.11.23

Unicef-komiteen i Norge

Den ene for den andre-psyktung
Forebyggende tiltak med formål å skape trygge rammer for viktige samtaler for barn i vanskelige situasjoner. Modernisering og videreutvikle av «Den ene», en trygg plattform for å gjøre barn, unge og voksne bedre rustet til å stille spørsmål ingen egentlig ønsker svaret på.
Tildelt beløp: 983 138 kr
Prosjektperiode: 26.02.22-31.12.23

Kirkens SOS

Unge voksne ser, støtter og styrker ungdom
Rekruttere og oppfølging av unge voksne chat-vakter, for å kunne besvare flere henvendelser fra unge mellom 15 og 20 år, og styrke deres psykiske helse og livsmestring.
Tildelt beløp: 150 000 kr
Prosjektperiode: 27.01.22-01.02.23

Ungdom og Fritid

Inkluderende datakultur – digital fritid for alle
Formålet med dette omfattende prosjektet er å inkludere datakulturinteresserte ungdommer i fritidstilbud. Ungdom skal medvirke i å utvikle en metode for inkludering som skal prøves ut i fem kommuner, og munne ut i et rammeverk for god inkludering. I prosjektet skal det arrangeres nasjonale digitale aktiviteter, og gjennomføres nasjonal kampanje om psykisk helse. Prosjektet følges med forskning.
Tildelt beløp: 6 845 000 kr
Prosjektperiode: 01.08.22-01.05.25

Ungdom og Fritid

Utvidet forskningsprosjekt: Digital fritid for alle
Prosjektet følges med forskning ved Velferdsinstituttet NOVA, Oslo Met. Forskningen ser på kobling mellom unges digitale fritid og fysiske møteplasser, og går i dybden på flere tema.
Tildelt beløp: 1 600 000 kr
Prosjektperiode: 15.03.23-01.06.26

Rådgivning om spiseforstyrrelser

Kunnskapsløft om spiseforstyrrelser og spiseproblematikk i skole
Spredning av kunnskap og kompetanse på spiseforstyrrelser og spiseproblematikk til elever, foreldre, lærere, helsesykepleiere og miljøpersonale på barne-, ungdoms- og videregående skoler i hele Rogaland. 
Tildelt beløp: 1 420 000 kr
Prosjektperiode: 01.08.23-31.07.25

Norges Røde Kors

Økt innsats på psykisk helse hos barn og unge i Røde Kors
6000 frivillige i Norges Røde Kors har hvert år 120 000 møter med barn og unge i sine aktiviteter. Gjennom utvikling av livsmestringsverksted, kurs og webinarer skal prosjektet gi økt kompetanse innenfor psykisk helse til voksne som er i kontakt med barn og unge, og gi barn og unge konkrete verktøy til å håndtere og forstå egen psykisk helse og følelser.
Tildelt beløp: 4 066 000 kr
Prosjektperiode: 01.09.23-31.03.27

Redd barna

Min stemme er viktig! Helt ærlig!
Helt Ærlig! er et medvirknings- og demokratiopplæringsprosjekt med hensikt å styrke ungdom sin mestring og deltakelse i utviklingen av lokalsamfunn de bor i.
Tildelt beløp: 2 000 000 kr
Prosjektperiode: 01.01.24-30.04.24

The Human Aspect

Digital plattform for livsmestring i skolen
Hensikten med prosjektet er å utvikle 75 undervisningsopplegg tilpasset relevante skolefag for ungdomsskolen, og tilby lærere et gratis digitalt og relevant verktøy til å møte kravene innen Livsmestring som tverrfaglig tema
Tildelt beløp: 1 250 000 kr
Prosjektperiode: 01.09.23-01.10.24

Stiftelsen Salus

Oppstart av sorggrupper for barn, ungdom og unge voksne
Tiltaket skal gi barn, ungdom og unge voksne økt kompetanse om egne ferdigheter i møte med livskriser, om egen sorgprosess, og om egne følelser.
Tildelt beløp: 187 625 kr
Prosjektperiode: 01.01.24-3.12.25

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser

Styrking av rådgivningschat for spiseforstyrrelse
Gjennom prosjektet skal kapasiteten på den landsdekkende chat-tjenesten utvides fra å besvare 5680 til 8000 henvendelser årlig om mat, kropp og selvfølelse; og for dem som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og for deres pårørende.
Tildelt beløp: 1 900 000 kr
Prosjektperiode: 01.10.23-01.10.25

Unge og psykisk helse

Satsingen er en del av Gjensidigestiftelsens langtidsplan for utdelinger frem mot 2030:
God psykisk og fysisk helse – Flere robuste og trygge unge.

Bilde av Heidi Løchen

Kontaktperson for satsingen

Heidi Løchen, seniorrådgiver.

Eksempler på tiltak i satsingen så langt:

Bilde av en foredragsholder på scenen

I september gjennomførte Gjensidigestiftelsen, Gjensidige Forsikring og Rådet for psykisk helse en møteplasskonferanse med over 20 organisasjoner som arbeider med teamet unge og psykisk helse. Se filmen fra foredraget her.

Rådet for psykisk helse har laget seks kampanjefilmer under fanen «Løft blikket», som handler om utfordringer barn og unge kan møte på i oppveksten, og hvordan voksne må ta ansvar når de ser ting som ikke er greit. Filmene er en del av prosjektet Psykisk oppvekst: en kunnskapssamling om barn og unges psykiske helse og utvikling.

Se filmene her: