Kriterier for støtte

Her finner du informasjon om hvem som kan søke støtte hos oss, og hvilke kriterier som gjelder.

• Frivillige lag, foreninger og organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret
• Frivilligsentraler
• Interkommunale friluftsråd og det nasjonale fellesorganet Friluftsrådenes Landsforbund

Offentlige organer og institusjoner kan ikke tildeles midler, men kan inngå i et samarbeid hvor en frivillig organisasjon står som søker. Når det offentlige samarbeider med frivillige organisasjoner om et prosjekt, ønsker Gjensidigestiftelsen at de bidrar med egne ressurser. Bidragene kan være økonomiske midler, men også ansattressurser, lokaler, tomter, kompetanse, driftsressurser og liknende.
Tildelingen fra stiftelsen gis som prosjektstøtte og er tidsbegrenset. Prosjektene må skille seg fra organisasjonens daglige drift. Et godt prosjekt har tydelige resultatmål og beskrivelser av hvordan disse skal oppnås. Prosjektet skal være forankret i organisasjonen. Søkerne må beskrive hvordan tiltakene kan videreføres uten støtte fra Gjensidigestiftelsen.
Vi prioriterer støtte til prosjekt som er innenfor fem tematiske områder.
• Prosjekter som er ferdigstilt før søknadsfristen.
• Bestillinger til innkjøp og alle kostnader som søker har hatt før de mottar skriftlig svar om tildelingen (grense settes som påløpt eller datert før 1. desember det året søknaden var sendt inn).
• Utgifter til ordinær drift av organisasjoner (f.eks. strømutgifter, renhold, løpende vedlikehold, faste personalkostnader, forsikringer, renteutgifter, avdrag på lån, husleie).
• Næringsvirksomhet og lovpålagte offentlige oppgaver. NB: Frivillige organisasjoner kan ikke overføre gavemidler til næringsorganisasjoner og offentlige virksomheter som skal utføre prosjektet de har fått midler til.
• Sponsorater.
• Religiøse formål, dvs. forkynnende virksomhet.
• Parti- og interessepolitiske formål.
• Forskning og ulike typer evalueringer.
• Dokumentasjonsmateriell, f.eks. bygdebøker, årbøker, jubileumsbøker.
• Markedsmateriell som ikke inngår i et prosjekt.
• Prosjekter som gjennomføres i utlandet.
• Det må være minst tre ulike kontaktpersoner for prosjektet og én av dem må være søkerorganisasjonens styreleder.
• Prosjektet må ha et detaljert prosjektbudsjett med oversikt over inntekter og utgifter.
• Frivillig timeinnsats kan ikke tas med som en inntektspost i budsjettet.
• Hvis samlet søknadssum for utstyr og produkter er over 300 000 kroner, må tilbud fra leverandører være vedlagt.
• Søknaden må beskrive en plan for å finansiere hele prosjektet (finansieringsplan).
• Det er fordelaktig om organisasjonene bidrar med egne midler i finansieringen av prosjektet. Frivillig innsats teller også positivt.
• Søknaden bør beskrive hvordan prosjektet skal gjøres kjent i lokalmiljøet.
• All påkrevd dokumentasjon skal være vedlagt for at søknaden kan behandles.

I tillegg er det egne krav til søknader om anlegg og områder for aktivitet, idrett og friluftsliv.